Photoshop Magazin
 


 
 
 

Tüm tasarımlarınızı matbaanıza PDF olarak yollayın, süratiniz artsın!

01 September 2006 
Yapılması gereken, doğru PDF üretimi... Doğru PDF'i matbaanıza teslim et iğinizde, onların da size okey için geri dönmeleri, sadece dakikalar alacaktır.
 

Photoshop CMYK + ekstra renkler

01 September 2005 
CMYK renklerinin baskıdaki sonuçları her zaman RGB'den kısıtlıdır. Siz ekranda ne yaparsanız yapın, baskı CMYK'dan oluşacaksa sonuç ekrandan daha soluk kalacaktır.Bu durum, matbaacılık sektöründe ekstra renklere yönelim sağlamış ve EderMCS, Hexachrome®,metaIFXC gibi programlar ve teknikler geliştirilmiştir.Örneğin Hexachrome programı ile 6 renge dönüstürülen bir reslmde b renk multichannel kullanılmıştır. Bu ve buna benzer tekniklerde, CMYK renk kanallarının Spot Channel ile arttırıldığı görülmektedir. Birçok teknik için de Photoshop Plug-in'leri geliştirilmiştir.
 
Tram Nedir?
 

Tram Nedir?

01 December 2005 
Tram; ya­rım ton (çok ton ya da half­to­ne) ori­ji­nal­le­ri tek to­na in­dir­me­ye ya­ra­yan nok­ta­lar ve­ya do­ku­lar top­lu­lu­ğu­dur. Günümüzde standart tram ve kristal tram olarak iki çeşit tram kullanılır.
 

CTP Baskı Teknolojisi

01 November 2005 
CtP ne­dir? Com­pu­ter To Pla­te sis­te­mi bil­gi­sa­yar­dan ka­lı­ba poz­lan­dır­ma yön­te­mi­dir. Bu yön­tem­le da­ha ön­ce kul­la­nı­lan, bil­gi­sa­yar­dan film çı­kış, in­san gü­cü ile mon­taj, in­san gü­cü ile ve ka­lıp poz­la­ma ma­ki­ne­le­riy­le ka­lıp saf­ha­la­rı­nın kal­dı­rı­la­rak, bil­gi­sa­yar­dan film alır gi­bi ka­lıp al­mak­tır. Bu yön­tem­le es­ki sis­tem­de­ki mon­taj ve ka­lıp­çı­nın yap­tı­ğı iş­lem­ler bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ya­pı­la­cak­tır.
 
Masaüstü Yayıncılık
 

Masaüstü Yayıncılık

01 October 2005 
Masaüstü yayıncılık (Desktop Publishing); birçok araç gereç, alan ve mekan gerektiren yayıncılık aşamalarının bir masanın üzerine sığabilecek düzeye indirgenmiş elektronik şeklidir.Resimlerin kadrajlarını agrandizörler yerine; tarayıcılar, çizimleriniz, yazı karakterleriniz (fotodizgi, letrasetler), sayfa mizanpajı
 

Masaüstü Yayıncılıkta Kullanılan Problemsiz Resim Formatları

01 January 2006 
Masaüstü yayıncılıkta, resim formatlarının önemi oldukça fazladır. Ekrana göre baskı ayarları tam olsa da RGB bir resmi yine RGB olarak baskıya yollamak ya da PDF yaparken formatını CMYK'ya dönüştürmeden PDF yapmak, sonucu kötü etkileyecektir.