Photoshop Magazin
 


Yıldız Teknik Üniversitesi

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde halen 7 lisans, 5 lisansüstü programında toplam 73 akademisyen görev yapmakta ve 548 öğrenci öğretim görmektedir.

SANAT BÖLÜMÜ

Bileşik Sanatlar ProgramıVİZYON
Geçmişin birikimi ile geleceğe yönelik çalışmalar yapabilen, farklı alanlardaki etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşünceleri biçime dönüştüren, yetenekleri gelişmiş, yüzeysel açıklamaların çekiciliğine kapılmayan, güçlü zihne sahip insanlar yetiştirmek.

MİSYON
Geçmişin bilgi, biçim ve becerilerini öğretmek ve günümüz koşulları ile örtüştürmelerini sağlamak. Yeni teknolojileri kullanmayı ve geliştirebilmeyi öğretmek. Analiz, sentez, yorum üçlüsünü birlikte kullanma disiplinini pekiştirmek.Sanat için gereken akademik altyapının oluşturulması ve gereken malzemelerin temini, tanıtılması, etkin ve verimli kullanılmasını öğretmek.

Yaşam standartlarını yükseltmek için, günlük yaşam ile sanatı birleştirme becerilerini kazandırmak. Bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel yada maddi çalışmalar sürecini oluşturmak.Ürünün gerçekleştirmesi aşamasında yönlendirici olan proje, çizim, maket v.b. tümünü en iyi şekilde uygulamayı öğretmek.

Kullanılan malzeme yada malzemelerin olanakları ve bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında kullanılan yöntemleri, parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimini ve ürünün onu izleyecek yada kullanacak olanlar üzerindeki etkilerini bilimin yöntemleri ve akıl yolu ile kurgulayabilmeleri için eğitmek.

Bileşik Sanatlar Programının Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

a. Temel sanat kavramalarını kullanabilme
b. Yaşamın Değişim ve dönüşünümü değerlendirebilme
c. Bu değişim ve dönüşümü biçimlendirebilme
d. Konusu ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olma
e. Proje geliştirebilme sunabilme ve uygulayabilme
f. Farklı bilgi ve becerileri farklı bir yapı oluşrurabilmek için kullanabilmek
g. Uygulama aşamasında gerek duyulan diğer meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilme
h. Malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmek
i. Günlük yaşamla sanatı birleştirme becerisi
j. Kullandığı malzemenin olanaklarını bilmek
k. Ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilme
l. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yeteneği
m. Sosyal yaşamda uluslararası ve ulusal etkileri izleyebilme


SANAT YÖNETİMİ PROGRAMI:

GENEL BİLGİ:

Programın Vizyonu:
Sanat alanı ile toplumun her kesimini buluşturacak araştırmalar yapmak ve bunu gerçekleştirecek bireyler yetiştirmek.

Programın Misyonu:
Sanat ve kültürün amaç ve önemini temel alma,
Öğrenciye sanat ve kültür alanlarında etik, politik, eğitsel, sosyal sorunları yönetme becerisi ve eleştirel bakış açısı kazandırma,
Uygulamalı eğitim misyonunu yüklenme.

GENEL BİLGİ

VİZYON (Görüş)

- Çağdaş, yaratıcı, işlevsel, donanımlı ve üretken,

- Ulusal ve uluslararası ortamda belirleyici ve saygın olmak...

MİSYON (Özgörev)

- Amaca yönelik eğitim ve öğretim programına ağırlık vererek çağın gereksinimlerine koşut olarak düzenlemek; belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmek,

- Değişen kavramları ve gelişen teknolojileri özümseyerek sürekli kendini yenilemek,

- Bireyin ilgi alanına yönelik konularda, çeşitli yetkin kişi - kurum ile iletişim sağlayarak geleceğine ışık tutmak;

- Ulusal ve uluslar arası etkinliklerde görsel iletişimi kuvvetlendiren özgün ve nitelikli ortam yaratmak...


HEDEF (Amaç)

- Yaratıcı düşünce ve tasarım gücü gelişmiş,

- Görüntü üretiminde teknik üstünlük ve beceri kazanmış,

- Kültürel birikimi zengin,

- Özgüveni ve çevre bilinci gelişmiş, sorumluluk taşıyan, araştırmacı ve katılımcı

bireyler yetiştirmek...


MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

MÜZİK TOPLULUKLARI PROGRAMI
Bireysel ya da bir topluluk üyesi olarak, uluslar arası düzey ve ölçütlerde performans özelliklerine sahip olmayı amaçlayan, araştırmacı, eleştirel, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, yetenekli ve çalışkan müzikçi adaylarını, YTÜ’ nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeşleştirilmiş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek.

DUYSAL TASARIM PROGRAMI

Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve beceriye sahip olmayı, geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilmeyi erek edinen, araştırmacı, yargıcı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, besteci, müzikbilimci, müzik kuramcısı adaylarını, YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek.

MODERN DANS PROGRAMI

İyi kurgulanmış bir üniversite eğitimi içinde, modern dans alanında nitelikli ve yaratıcı dansçı, koreograf ve eğitmen yetiştirmek.

AMAÇ:
Y.T.Ü Sanat ve Tasarım Fakültesi Modern Dans Programı Türkiye´de konservatuarlar dışında bir teknik üniversite bünyesinde kurulan ve eğitim veren ilk dans programıdır. Bu sayede programda eğitime hak
kazanan öğrencilerin; modern dans teknikleri, klasik bale tekniği, doğaçlama, kompozisyon, repertuar, dans tarihi, dans biçemleri, anatomi, dansta müzik ve ritim gibi branş dersleri dışında, üniversite seçmeli, fakülte seçmeli ve bölüm seçmeli gibi sosyal ve kültürel birçok dersten yararlanması, böylece dansçının kendisini çok yönlü olarak geliştirmesi ve sanatsal vizyonu geniş olarak mezun olması sağlanmıştır.

Buna ek olarak, fakültenin yapısı gereği öğrenciler diğer sanat dallarıyla yakın ilişkide olup disiplinler arası çalışmalar yapmaları için teşvik edilmekte ve böylece dans alanında daha zengin bir yaratım süreci
yaşamaktadırlar.

Türkiye´de çağdaş dans sanatının ilerlemesi ve modern dans alanında nitelikli dansçı, koreograf ve eğitmen yetiştirmek amacı ile kurulan Modern Dans programı, ülkemizin dans sanatında çok daha yenilikçi bir noktaya gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Türkiye´de yeni nesil olarak yetişen modern dansçılar, koreograflar ve eğitmenleri ortaya çıkarmak üzere oluşturulan bu programda teori vepratik yan yana gider. Tam anlamıyla bir sanatçı yetiştirirken, yeni dans teknikleri ve metotları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin, pratik bilgilerini güncel sosyal ve kültürel teorilerle de birleştirerek çağını analiz eden ve eleştiren birer sanatçı haline gelmeleri için çaba gösterilir.


İLETİŞİM TASARIMI


İletişim Tasarımı Programı, öğrencinin iletişim tasarımının prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini anlaması ve kavraması sağlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu programda iletişim tasarımı , interaktif computer ekranı, multimedia, iletişim teknolojisi, enformasyon sistemleri gibi yeni sayısal teknolojilerle sergi mekanlarında yazı, ses ve görüntüden oluşan enformasyon ve düşüncenin en etkili şekilde sunulması anlamında ele alınmaktadır. Program kapsamında öğrenci, iletişim ürünleriyle (artifact) temasa geçen insanın davranışlarını özellikle dikkate alarak etkileyici ve vurucu bir iletişimi yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazanır. Programda ayrıca ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini aramanın yanında iletişimin sosyal ve kültürel boyutunu da ortaya koyan tasarım çalışmaları yapılmaktadır. İletişim Tasarımı Programı özellikle iletişimin gelecekteki olası yeni şekilleri içinde insan bilgisayar etkileşimini ortaya koyan yeni teori ve potansiyel teknolojilerini de öğrencilerine öğretmeyi hedeflemektedir.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl