Photoshop Magazin
 


Marmara Üniversitesi

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİKuruluşu, 1955 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarihte, Bakanlar Kurulu kararı ile M.E.B. Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından, Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu adıyla yenibir öğretim kurumunun hazırlık çalışmaları başlatılmış; Almanya’da Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi’nden yardım alınarak, kuruluşu tamamlanmış, 1957 yılında öğretime başlamıştır. Sonraki yılarda, Alman, Avusturyalı ve Japon yabancı uyruklu uzman öğretim görevlileriyle kadrosu güçledirilmiş; teşkilatı ise, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak yenilenmiş, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı K.H.K. ile Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında üniversitemize bağlanmıştır.

ENDÜSTÜRİ TASARIMI

Endüstri Ürünleri Tasarımı, endüstriyel olarak üretilen ürünlerin, insan ve insan gruplarının ihtiyaçlarına uyarlanması süreci olarak tanımlanır. Bu süreç, birbiri ile ilintili ve birçok disiplinle ortak çalışmayı gerektiren bir eylemler dizisidir.

Endüstriyel Tasarımcılar, insan ve insan gruplarının yaşam çevreleri ve kullandıkları nesneler ile olan fizyolojik ve psikolojik ilişkilerini inceler. Onlar için daha ekonomik, rahat ve üretken olmalarını sağlayacak tasarım konseptleri oluşturur. Bu konseptleri kullanıcı ihtiyaçları ve üretim teknolojileri doğrultusunda geliştirerek endüstriyel olarak üretilebilecek yeni ürünler tasarlar.

Bu amaçla, öğrencinin yaratıcı yönünü geliştiren, teknik bilgi ve beceri kazandıran proje dersleri yaptırılır. Bu projeler araştırma, planlama, yöntem bilgileri, ergonomi, davranış biçimleri, malzeme ve üretim teknikleri, işletme pazarlama, yönetim, istatistik ve bunun gibi destekleyici derslerle kuramsal bir temele oturtulur.

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

1994 Yılında kurulan Fotoğraf Bölümü, Fakültemizin en genç bölümüdür. Öğrencinin yaratma potansiyelini fotoğraf tekniğini kullanarak gün ışığına çıkartmayı hedefler. Bu amaçla fotoğraf sanatının teknik ve estetik birikimini aktarmaya çalışmasının yanısıra ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan sanatçılar yetiştirmeye çalışır.

GRAFİK BÖLÜMÜ

Günümüz ve gelecek iletişim çağı. İletişim medyalarının büyük bir hızla gelişmesi grafik tasarım / görsel dilin yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımlar yaratılmasına yol açmaktadır.

Grafik bölümünde bu koşullar doğrultusunda şekillenen eğitimin amacı, çağdaş ve etkili bir görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel yapıdaki değişimleri izleyen kavrayan ve sorgulayan bilinçli tasarımcılar yetiştirmektir.

Tasarımın çok çeşitli alanlara kaydığı günümüzde öğrencileri, okulun kurulan Bauhaus ekolünden gelen sağlam tasarım temeliyle donatmak ve değişen iletişim ortamlarına hazırlamak en önemli amacıdır.

Reklam Grafiği Tasarımı ve Serbest Grafik Tasarım alanlarında ayrılarak öğrencinin branşlaşmasını sağlayarak öğrencinin yatkın olduğu alanda daha profesyonel bir yaklaşım kazanması amaçlanmaktadır.

Reklam Grafiği sanat dalını seçen öğrenciler; bir kavramı, bir fikri, bir ürünü veya hizmeti belirlenen hedef kitleye, reklamcılıkta kullanılan medyalar aracılığı ile etkileyici ve yaratıcı görsel ürünler oluşturarak ileten, teorik ve mesleki bilgileri gelişmiş grafik tasarımcılar olarak yetiştirilirler. Ayrıca ambalaj tasarımı dersleriyle, ambalaj sektörüne hizmet edebilecek, yeni oluşan ürünlere çağdaş üretim malzemeleriyle yeni biçimler kazandırabilecek güçte tasarımcıların yetişmesi amaçlanır.

Serbest Grafik sanat dalından ders alan öğrenciler ise, sosyal, kültürel konuları kapsayan ve yayıncılık alanına giren (kitap, dergi, broşür, afiş, gazete, masaüstü yayıncılık v.b.) medyalara uygun; tipografi, illüstrasyon ve fotoğraf gibi elemanları kullanarak, uygulamaya esas olacak nitelikte deneysel tasarımlar yaparak, teorik ve mesleki bilgileri gelişmiş yaratıcı grafik tasarımcılar olarak yetiştirilirler. Yapılan tasarımların iletişime yönelik bir bütünlük içinde baskıya hazır hale getirilmesi esastır.

Her iki alanda yetişen öğrenciler bir grafik tasarımcısının gereksinimi olan tasarımsal ve iletişim temelli bakış açısı donanımına kavuşur. Ve 4. yıl sonunda yapacağı diploma projesiyle mezun olarak tanıtım ve iletişim dünyasındaki yerini alır.

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

Fakültenin kuruluşunda yeni açılan bölümler içinde yer alan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü; Eski Yazı (Hat), Tezhip (Süsleme), Minyatür, Cilt, Eski Türk Çiniciliği ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dallarını kapsamaktadır. 1983 yılında bölümde yer alan anasanat dallarından; Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ve Tezhip Minyatür Anasanat Dalları adını alarak eğitim öğretime açılmıştır.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazandıran; geleneksel değerleri araştıran, saptayan ve koruyan bilinçle, çağdaş anlamda geleneği ileri götürmeyi hedefleyen eğitim öğretim programı vermeyi amaçlamaktadır.

HEYKEL

1983 yılında kurulan Heykel Bölümü'nde, öğrencinin her türlü anlatım dili, malzeme ve teknikle kendisini ifade edebilmesine olanak yaratan, özgün sanatçı kişiliğini açığa çıkarmayı ve geliştirmeyi amaç edinen bir eğitim programı uygulanır.

İÇ MİMARLIK

İçmimarlık mimari yapı bütünlüğünde açık-kapalı her çevrenin, işlevler doğrultusunda fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerlerin, sosyal-ekonomik kriterlerin geniş açıda planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur.

Bu organizasyon, işlev, biçim, renk, malzeme, teknik verilerin özgün sanat - tasarım yeteneğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. İçmimarlık eğitimi özel ve genel tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleriyle tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. Eğitim sürecinde görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metodlarını kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan öğrenciler özgün tasarım becerilerini geliştirerek, içmimarlık mesleğine hazırlanırlar. Uygulanan eğitim programı güncel ve geleceğe yönelen projeleri kapsamaktadır. Projeler arasında genel ve özel kullanıma yönelik proje çalışmaları; özgün mobilya tasarımları, seri üretime yönelik mobilya tasarımı, konutlar, satış çevreleri, eğitim-kültür yapıları, turizm ve tanıtım yapıları, oteller, sağlık-spor yapıları, tanıtım-fuar yapıları, konsept tasarım ve bunun gibi konularla geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır.

Bütün bu açıklamalar ışığında, toplumun sosyal, ekonomik, endüstriyel gelişmesinde kültür ve turizm değerlerine katkısı ile kalkınmada önemli pay sahibi olduğuna, olacağına inandığımız İçmimarlık eğitimi ile meslek dalının gelişmesi, uzmanlaşmaya gidilmesi yönünde çalışmalar geliştirilmektedir. Eğitim programı, tasarım konu ağırlıkları dengelenerek, İçmimarlık, Çevre Tasarımı ve İçmimarlık Mobilya Tasarımı olmak üzere iki sanat dalı ile sürdürülmektedir. İçmimarlık Çevre Tasarımı Sanat Dalında, çeşitli yapıların iç hacimlerinin belli kriterler doğrultusunda tasarlanmasında mimarlık öğelerinin daha ağırlıklı ele alındığı, buna bağlı mobilya ve donanımın tasarıma katıldığı eğitim programı uygulanmaktadır. İçmimarlık Mobilya Tasarımı Sanat dalı programlarında ise, yeni üretim-uygulama teknikleri, kullanıcı-hacim kriterleri ışığında mobilya tasarımı ağırlıklı olarak eğitim programlanmaktadır. Bu iki dal ağırlıkları değişik ancak içmimarlık konusu kapsamı gereği birbiriyle ilişkili olarak eğitim vermektedir.

RESİM BÖLÜMÜ

Resim bölümü, bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar.

İki boyutlu ya da üç boyutlu, disiplinlerarası bir yaklaşımla malzeme çeşitliliğine dayalı, deneysel bir eğitim programı uygulanır.

Bu program; kuramsal derslerin yanı sıra konferans, seminer, workshop, sergi ve benzeri programlarla desteklenir.


SERAMİK BÖLÜMÜ

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam bölümü ilk defa 1957 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu adı altında , Türk-Alman işbirliği sonucunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Profesörlerinden Prof. SABRİ ORAN , Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi profesörlerinden Prof. RUDOLF SCHNEK'İN kurucu üyelikleriyle bir BAUHAUS okulu örneği olarak, beş ayrı bölümün ( Resim, Grafik, Seramik, Mobilya-İçmimarlık,Tekstil ) oluşturulmasıyla kurulmuştu. O dönemde Seramik Bölümü kurucu üyeleri olan Sn. Hakkı İZET , Sn. Mahmut ERKAYA , Sn. İhsan ÇEKMEGİL Ankara 'da Makine Kimya Enstitüsüne bağlı olarak kurulmuş olan seramik Enstitüsünün elemanlarıdır. Ankara'da ki işlev ve görevlerine son vererek ,tüm ekip ve donanım Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümünü kurmak üzere İstanbul - Beşiktaş, Akaret'ler de ki binasına taşınır.

Kurucu üyelerden Sn. Hakkı İZET Güzel Sanatlar Akademisinde resim eğitimi alırken ;seramik eğitimi almak üzere açılmış olan Avrupa sınavını kazanarak Almanya' da ,seramik sanat eğitimi almış, yurda döndüğünde Gazi Eğitim Enstitüsünde ders verirken söz konusu Enstitüyü de kurmuş, Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı ,isimlerinden bir tanesidir!.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü kuruluş aşamasında , bir kimya mühendisi iken, seramik mühendisliği eğitimi almak üzere Almanya ya gönderilen Sn. Faruk İŞMAN da eğitimini tamamlayarak yurda dönmüş ve Seramik Teknolojisi Eğitimi Türkiye'de ilk kez bilimsel olarak Sn. Faruk İŞMAN tarafından Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümünde verilmeye başlanmıştır. Burada başlayan eğitim Türk Seramik Endüstrisi ile ayni doğum tarihine sahiptir....

Bu arada tüm bölümlerde olduğu gibi seramik bölümünde de eğitim yabancı ülkelerden davet edilen konuk öğretim elemanlarıyla desteklenmiştir. Bu isimler arasında Almanya'dan JanGrove Ralf Buss , Japonya'dan Kenji Kato, Norveç' ten Karin Christansen gibi isimler sayılabilir.

Ancak 1982 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu YÖK Yasası kapsamında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine; Seramik Bölümü ise Seramik-Cam Bölümüne dönüştürülmesinin yanı sıra 27 yıl süreyle eğitimini sürdürdüğü, İstanbul-Beşiktaş, Akaretler' deki binasını terk etmek zorunda kalarak İstanbul'un Asya yakasında kurulan ilk Üniversitenin bir Fakültesini oluşturmuştur.

SİNEMA TELEVİZYON

20 Temmuz 1982 de Marmara Üniversitesi'ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, aynı yıl Güzel Sanatlar Fakültesi' ne dönüştü. Fakülte bünyesinde kurulan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema- TV- Fotografi Anasanat Dalı ilk yıl Beşiktaş-Akaretler'de programını yürüttü. 1984 yılında Haydarpaşa Kampüsü'ne taşınan Bölüm 1990 yılında Sinema-TV Bölümü adını aldı. Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları 1986 yılında başladı.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl