Photoshop Magazin
 


Doğuş Üniversitesi

 

Doğuş Üniversitesi


GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

Grafik Tasarım Bölümü, grafik tasarıma ilişkin her alanda tasarımcı olarak görev yapacak, yaratıcı tasarımcıların yetişmesini amaçlar. Öğrencilerin özellikle reklamcılık sektörünün gereksinim duyduğu görsel ve görsel-işitsel alanlarda oluşan medyalar üzerinde, etkin ve yaratıcı gücünü kullanabilecek tasarımcılar olarak eğitilmeleri sağlanır. Dergi, gazete, broşür, katalog vb. görsel medyalarla, outdoor da kullanılan; afiş, afişet, billboard, busboard, ışıklı panolar ve görsel medyalar üzerinde yaratıcı tasarım gücünü ortaya koyabilecek mesleki becerileri yüksek elemanlar olmaları hedeflenir.

Aynı zamanda küreselleşen dünya üzerinde, çok uluslu şirketlerin pazar oluşturmak için tüketim alanlarına sürdükleri ürünleriyle birlikte ortaya çıkan rekabet, yeni ve çağdaş ürünlerle bu ürünleri tasarlayacak tasarımcıların yetişmesinin gerekliliğini de ortaya koymuştur. Grafik Bölümümüz yetiştireceği tasarımcılarla buna önemli katkılar sağlayacaktır.

Mezun olacak tasarımcıların, pazar alanlarında kullanılan pankart, dönkart, display gibi medyaları üzerindeki tasarımlarda da çözüm üretebilecek yetenekte bireyler olarak yetişmeleri, programlarımızın ana hedeflerindendir.

Bölümümüzden yetişen bir grafik tasarımcı, fotoğraf ve bu konuda gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olarak yetişir. Sinema, TV vb. görsel işitsel medyalar üzerindeki grafik tasarım içeren alanlarda tasarım üretirken, interaktif ve web gibi çağın gelişen medyaları üzerinde de görsel sorunlara çözüm üretebilecek yeteneğe sahip tasarımcılar olarak mezun olmaları sağlanır.

 

RESİM BÖLÜMÜ

Görsel sanatlar temelde üç ana dala ayrılır; Resim, Heykel ve Mimarlık. Resim eğitimi özgür ve yaratıcı düşünceyi biçimlendirir. Duygu ve düşünceleri, sevinç ve acıları, hayal gücünün yaratıcı boyutlarını resim yoluyla anlatmayı öğretir. Resim özgün ve özgür yaratıcı düşünceyi geliştirmenin varlık alanıdır.

Resim bölümünün eğitim ilkeleri; bireysel birikimlerle oluşan ulusal değerlerden evrensel ve çağdaş değerlere ulaşmak, sanatçı adaylarının yeteneklerini geliştirmek, araştırıcı yaratıcı düşünmeyi öğretmektir. Bu bağlamda amaç yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştirmektir.

Resim eğitiminde;

1) Doğa

2) Sanatın geleneksel ve evrensel değerleri

3) Sanatçı adayının kişiliği

üç önemli unsurdur.

Doğa, sanatçı adayının gözlem ve yorum gücünü biçimlendirir. Sanatın evrensel değerleri bakış açısını, usta işleri ve başyapıtlar da beğenisini geliştirir. Resim eğitimi sanatçı adayının dünya görüşünün biçimlenmesi ve özgün olması için tüm gerekli yöntemleri uygular.

Sanatçı adayının kişiliği özgünlüğüne ve bu yolda gelişimine bağlıdır. Yüz yüze ve bire bir eğitim ile bu dünyanın keşfedilmemiş değerleri ortaya çıkarılır. İncelemek, araştırmak, yorumlamak ve özgün sonuçlara ulaşabilme çabası sanat eğitiminin temel yöntemidir. Bu da eğitim ve öğretimin çeşitli aşamalarında sanatın teknik kurallarının öğretilmesi ve temel bilgilerinin verilmesiyle sağlanır.

Eğitim süreci içinde kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilerek sanatçı adaylarının bilgi ve görgüleri artırılacak, günümüzün usta sanatçılarıyla öğrencilerin bir araya gelmeleri sağlanacaktır.

Resim bölümünde temel eğitim, desen ve resim atölyeleri ile özgün baskı resim, vitray, mozaik atölyeleri uygulamalı çalışma alanlarıdır. Perspektif, sanat, mitoloji, estetik, çağdaş sanat ve yorumu, deneysel yaratıcılık, sanat sosyolojisi gibi kavramsal dersler ise bilgi birikimlerini oluşturur.

Resim bölümünü bitirenler sanatçı, sanat yönetmeni, sanat eğitimcisi olarak görsel sanatlarla ilgili tüm alanlarda yaratıcı, tasarımcı olarak çalışabilirler.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

Bugün, yirminci yüzyılın sonlarında, karşımıza çıkan terimlerden biri de yeni bir toplumsal sistemin çıkışına işaret eden tüketim toplumu terimidir. Endüstri Ürünleri Tasarımı’nın amacı, içinde yaşadığımız endüstriyel dünyanın ve onu tüketecek insanların gereksinimlerine bir şekilde yaratıcı çözümler üretmektir. Bu nedenle tasarım; insanın gereksinimlerine, dileklerine göre bir yöntem, felsefe, teknik, kural, gelişme ve yaşama sanatıdır. Ürünler, insanların örf ve gelenek tarihlerinin üzerinde toplandığı bir miras olarak ortaya çıkar.

Buna göre, Endüstri Ürünleri Tasarımının amacı ve felsefesi:

Ekonomik düzlemde: Ürünlerin fiyat, kalite, güvenilirlik gibi çekim güçlerindeki gelişmeyi arttırmak ve dünya pazarlarında ürünü iyi, özel ve ayrıcalıklı bir duruma getirmektir.

Entelektüel düzlemde: Öğrenmeyi, araştırmayı ve günümüzün tekniğini insan onuruna yakışır kılmak amacıyla harcanan çabayı, sonuçta elde edilen ürünleri ve bu ürünlerin katkıları ile uygarlığımıza bir estetik değer kazandırmaya yol açmaktır.

Sosyal düzlemde: Her bireyin yaşam düzeyinde, bu düzeyin kalitesinde ve zevkinde bir yüceliş hedeflenmelidir. Yaşamımızı daha insancıl ve uyumlu kılmak, günümüz teknolojisini insanlara yaklaştırmak ve yararlandırmak, uygarlığımıza bir estetik değer katabilmektir.

Bu amaçla, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, bir yandan öğrencinin yaratıcı yönünü geliştirecek dersler verirken, öte yandan teknik bilgi ve beceri kazandıracak derslerle, projeler yaptırarak, araştırma, planlama, ergonomi, davranış biçimleri, malzeme ve üretim teknikleri, işletme, istatistik vb. destekleyici derslerle onların piyasa koşullarına uygun özgün tasarımcılar olarak yetişmesini sağlayacak bir eğitim metodu uygular

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

İç Mimar, insan eylemlerine yanıt veren mekan tasarımlarına çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Toplumların geçmişten günümüze bıraktıkları zengin birikimlerin mekanlara yansıyan yüzleri ile tanıtılması gerçeği toplumumuzda da tarihsel gelişim izleri ile takip edilebilmektedir.

Günümüz gereksinmeleri düne oranla daha yoğun insan ilişkilerine yanıt arayan mekanlar oluşturmaktadır. İç Mimar, eğitim, sağlık, hukuk, eğlence, dinlence, spor, alışveriş merkezleri gibi toplumun sosyal alt yapısına yanıt veren yapılar yanı sıra barınmaya dönük konut yapı alanlarına getirilen düzen-yaşam seçeneklerini araştırır, düzenler.

İç Mimar, mekan tasarımının ilk aşamalarından araştırma, inceleme, değerlendirme ve uygulamanın içinde yer alır. Aldığı eğitime dayalı özgün bir yorum ile tasarıma, mekana estetik değer kazandırır. Yaşamın gereği her tür manevi katkıyı insan yaşamının her anına yayan olgudaki düşünce ile aktarır. Bu konuda iç mimar insanı mutlu eden bir sanat adamıdır. Bu nedenle; programın amacında, çağdaş ve çağcıl görüş açılarının ışığında yaratıcılık öğretimi doğruları verilmektedir.

Ulusal ve uluslar arası örneklerinin deneyimlerine yer veren, dünya normlarındaki program; teknik araştırma ve stajlar yolu ile öğrenciye iş yaşamındaki donanımlı başlangıcı sağlamaktadır. Adayların sanatsal ve kültürel gelişim kazanma ve evrensel alanda tüm gerekli koşullarla eğitilmeleri amaçlanmaktadır.

Sanatın teknik kurallarının öğretilmesi ve temel bilgilerin verilmesine dayalı eğitim süreci içinde gerçekleştirilecek kültürel ve sanatsal etkinliklerle beslenecek program, öğrencinin öğrenme sürecindeki alt yapısını günümüz ustaları ile bir araya gelmelerini ve yorumlarını tanıma, kendini daha birikimli ve özgün kişilikte yetiştirme fırsatı güdecektir. Yüz yüze ve bire bir eğitim ile yeteneklerin ortaya çıkarılması yanı sıra, evrensel değerlerin katkısı amaçlanmaktadır.

İş birliğinin gerekliliği iç mimarlık mesleği için diğer uğraş alanlarından daha çok önem taşımaktadır. Teknik her tür bilginin yönetildiği, sosyal bilimlerin mekan kavramı olarak yansıtıldığı yaşam yanı sıra, sanat ve her tür estetik değerlerin bilgileri bu amaca dayalı olarak programda yer almaktadır.

Öğrenim süresince aldığı bilgiler ile iç mekanlar, ışık, renk, görsel etki, estetik ve orantıya dayalı teknik donanım ile düzenleyecek ve insan yaşamına sunacak iç mimarlık öğrencileri, bu hazırlığı üniversitemizin seçkin kadro denetiminde ve bu mesleğe uygun atölyelerinde sürdürerek edineceklerdir.

İnsanla yaşamı bütünleştiren dış ve iç mekan yaratımı çözümlerini getiren, insanı daha mutlu eden iç mimarlık mesleği açısından bölümümüz, özgün tasarımlar yapabilecek tasarımcıların kazandırılması eğitimi ana hedef olarak seçmiştir. İç mimarlık bölümünden mezun olan öğrencilere ‘İç Mimar’ ünvanı verilir. Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası içinde yer alır.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Çağımız teknolojisi giderek daha ileri düzeylerde gelişmekte olup iletişimin en önemli bileşenlerinden kaçınılmazı “Görsel İletişim”dir.

Küreselleşmenin egemen olduğu günümüzde iletişim teknolojileri her gün biraz daha geliştirilerek bilgi çağına yeni boyutlar kazandırmaktadır. Zamanla yarışan insan her türlü bilgiye kısa zamanda ulaşmak istemektedir.

Tüm bu bilgileri sistem içinde sanat ve teknolojik çözümlerle sunabilmek Görsel İletişim Tasarımı bölümünün hedefidir.

Bilişim teknolojilerinden en etkili biçimde yararlanarak yönetmek, evrensel bilgiyi sistem içinde sunmak, çağdaş sanat ve kurallarını uygulayıp yorumlayarak yeni anlatım biçim ve dillerini oluşturmaktır.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı, sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, öğrenmeyi öğrenen, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış araştırmacı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip uygar, çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Tüm Paylaşımlar

 


facebook grubumuza katl