Photoshop Magazin
 


Numara Taşınabilirliği - 2

01 January 2009 | Sayı: Jan 2009
 
1 2 3 4 5
 


Abonenin numarasını taşıma talebi, aynı zamanda abone için, verici işletmeci ile olan abonelik sözleşmesini fesih talebi anlamını taşır. Abonenin alıcı işletmeci ile olan abonelik sözleşmesi numaranın fiilen taşınması ile yürürlüğe girer ve bu tarih itibarı ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Söz konusu abonenin verici işletmeci ile olan abonelik sözleşmesi de aynı tarih itibarı ile fesholunmuş sayılır.


Verici işletmeci, son tahakkuk döneminde numaranın taşınmasına kadar olan süre için tahakkuk eden borcundan dolayı aboneye fatura gönderir. Söz konusu fatura, abonenin depozito veya avans gibi alacakları düşülerek düzenlenir.


Verici işletmeci, numaranın taşınmasına yönelik talebi almasını müteakip, aboneye ait numara ve kimliğini ispatlayıcı bilgilerin doğruluğunu kendi kayıtlarıyla karşılaştırır ve talep edilen taşıma tarihi ve zamanını kontrol ederek taşıma talebinin iki gün içinde taleple ilgili cevabını merkezi referans veri tabanı aracılığı ile alıcı işletmeciye bildirir. Doğrulama sürecinde abonenin kimliği konusunda tereddüt yaratmayan nitelikte olmak kaydıyla, göz ardı edilebilir kayıt farklılıkları mümkün olduğu ölçüde ret gerekçesi oluşturmaz.


Verici işletmeci, numara taşınmasına dair alıcı işletmeciden gelen talebi kabul etmek zorundadır. Verici işletmeci, yalnızca aşağıda sayılan durumlarda, numaranın taşınmasına ilişkin talebi reddeder ve bu durumu gerekçeleri ile birlikte alıcı işletmeciye bildirir;


1- Taşınması talep edilen numaranın başka bir aboneye ait olması,


2- Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinden numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,


3- Numarasını taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,


4- Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması.


Verici işletmeci tarafından yapılan bilgilerin doğrulanması ve taşıma işleminin gerçekleşme zamanının, mümkün olduğu ölçüde abone tercihi de dikkate alınarak belirlenmesini müteakip, belirlenen tarih ve saat alıcı işletmeci


tarafından aboneye, merkezi referans veri tabanı tarafından da ilgili tüm işletmecilere duyurulur. Söz konusu tarih, verici işletmecinin numaranın taşınması talebine ilişkin cevabını gönderdiği tarihten asgari bir azami iki gün sonrasıdır.


Taşıma işleminin gerçekleşmesine kadar, işletmeciler taşımanın gerçekleşeceği zaman ve yönlendirme bilgilerini alarak taşımanın gerçekleşeceği tarih ve saatte hazır olacak şekilde sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapar. Taşıma işlemi belirlenen saat diliminde abonenin haberleşme kesintisini asgaride tutacak ve numara aynı anda sadece bir işletmecide aktif olacak şekilde gerçekleştirilir.


Taşınmış bir numaranın tekrar taşınmasında veya numaranın tahsisli olduğu işletmeciye geri taşınmasında da aynı taşıma süreci uygulanır.


Alıcı işletmeci, şebekesine numarasını taşıyan aboneden, abonenin bu hizmetten yararlanmasını engellemeyecek bir defalık ücret talep edebilir. Fakat verici işletmeci, numarasını taşıyan aboneden herhangi bir ad altında bir defalık veya dönemsel olarak ücret talep edemez.


Numaranın ilk tahsisli olduğu işletmeci, kendisinden taşınmış olan numarayı, ilgili abonenin alıcı işletmeci ile aboneliği sona erip söz konusu numara alıcı işletmeci tarafından kendisine iade edilmediği sürece, bir başka abonesine tahsis edemez. Aynı şekilde taşınan numara, alıcı işletmeci tarafından da başka birine devredilmez. Abone ile alıcı işletmeci arasındaki abonelik sözleşmesinin sona ermesi ve abonenin diğer bir işletmeciye numarasının taşınması talebinde bulunmaması halinde, alıcı işletmeci, en geç otuz gün içerisinde söz konusu numarayı numaranın tahsisli olduğu işletmeciye iade eder.


İşletmeciler, taşınmış bir numaraya doğru başlattıkları veya taşıdıkları çağrıların, alıcı işletmeciye doğru bir şekilde yönlendirilmesi ile yükümlüdür. İşletmeciler, bu kapsamdaki çağrıları doğrudan kendileri alıcı işletmeciye gönderebilecekleri gibi başka bir işletmeci üzerinden de dolaylı olarak gönderebilir. İşletmeci, numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracağı yazılım ve donanım sistemleri ile mevcut sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve sistem testleri dolayısıyla oluşan maliyeti kendisi karşılar.


Önümüzdeki ay kaldığımız yerden devam edeceğiz...

 

January 2009

 


Tasarım Hukuku