Photoshop Magazin
 


Nesne Stilleri

01 June 2008 | Sayı: Jun 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Nesne stilleri kontur, renk, transparanlık, drop shadows, paragraf stilleri, text wrap gibi birçok ayarı da içerir. Bu arada obje, dolgu (fill), stroke (kontur) ve metin için farklı transparan efektleri uygulayabilirsiniz. Nesne stillerini pane-lini Window > Object Styles'dan açabilirsiniz.Nesne stillerini nesnelere, gruplara ve çerçevelere (metin çer-çeveleri de dahil) uygulayabilirsiniz. Stil çok açık ve basit bir yapıda olabilir ve tüm nesne ayarlarını değiştirebilir. Ayrıca diğer ayarları değiştirmeden sadece belirli ayarları değişti-rebilir. Bir ayar kategorisi eklemek ya da çıkarmak suretiyle stilin etkileyeceği ayarları kontrol edebilirsiniz.Stiller oluştururken, çoğu stilin bazı karakteristik özellikleri paylaştıklarını fark edeceksiniz. Bir sonraki stili her tanım-ladığınızda bu özellikleri ayarlamak yerine, bir nesne stilini diğeri için de temel alabilirsiniz. Temel alınan stili değiştir-diğinizde, orada yer alan paylaşılan öznitelikler, alt stilde de değişir. Nesne stillerinin kullanımıyla ilgili bir videoyu www.adobe.com/go/vid0072 adresinden izleyebilirsiniz.

Nesne Stilleri paneline genel bakış
Object Styles menüsünü kullanarak nesne stilleri oluşturup düzenleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Her yeni doküman içinbaşlangıçta panelde nesne stillerinin default seti listelenir. Nesne stilleri bir dokümanla birlikte kaydedilir ve bu dokü-manı her açtığınızda panelde görüntülenir. Metin Çerçevesi (Text Frame) ikonu , metin çerçeveleri için default stili belirtir. Grafik Çerçevesi (Graphics Frame) ikonu , grafik çerçeveler ve çizilmiş şekiller için default stili belirtir.

hspace=0

Panelde listelenen nesne stillerini değiştirme

• Nesne stillerinin daha kısaltılmış bir versiyonunu görüntü-lemek için panel menüsünden Small Panel Rows’u seçin.
• Nesne stilini farklı bir konuma sürükleyin. İstediğiniz konumdayken siyah bir çizgi göründüğünde farenin düğme-sini bırakın.
• Panel menüsünden Sort By Name’yi seçerek nesne stil

hspace=0

Nesne stillerini tanımlama

Bir nesneye daha önce uyguladığınız ayarları temel alan bir stil tanımlayabilirsiniz. İsterseniz başka bir stili de temel ala-bilirsiniz.

1- İstediğiniz object style ayarına sahip nesne ya da metin çerçevesini seçin.

2- Object Style paneli menüsünden New Object Style'ı seçin ya da create New Style butonuna Alt tuşunu (Mac OSta Option tuşunu) basılı tutarak tıklayın.

3- New Object Style iletişim kutusunda stiliniz için bir isim girin.

4- Bir stili başka bir stile temel olarak kullanmak için Based On’u seçin.

Not: Based On seçeneği, stilleri birbirine linkleme olana-ğı tanır. Böylece stilin birinde yapacağınız bir değişiklik, temel alınan stillerin hepsinde geçerli olur. Bir alt stilin formatında değişiklik yapar ve yeniden başlamaya karar verirseniz, Reset to Base’a basın. Böylece, alt stilin formatı temel alınan stille aynı hale gelir.

5- Klavye kısayolu eklemek için ekleme noktasını Shortcut kutusunda konumlandırın, bu arada Num Lock’un açık olduğundan emin olun. Ardından Shift, Alt (Option) ve Ctrl (Command) kombinasyonlarını dilediğiniz gibi basılı tutarak dilediğiniz sayıları girin. Stil kısayolları tanımlama işleminde harf ya da sayısal tuş takımı dışında rakamları kullanamaz-sınız.

hspace=0

6- Basic Attributes bölümü altında, tanımlamak istediğiniz özellikleri içeren ek kategorileri seçin ve options (seçenekle-ri) istediğiniz gibi ayarlayın. Stile dahil edilip edilmeyeceğini belirtmek üzere her kategorinin solunda yer alan kutucuğu işaretleyin.

hspace=0

7- Efektleri uygulamak için Effects For bölümünden bir seçe-nek belirleyin (Object, Stroke, Fill ya da Text). Sonrada efekt kategorilerini seçin ve ayarlarını belirleyin. Her kategori için farklı efektler belirtebilirsiniz. Stilde hangi efekt kategori-lerinin açık ya da kapalı olacağını, yok sayılacağını soldaki nesne stil kategorileri menüsünden işaretleyerek seçebilirsi-niz.

hspace=0

Nesne stili kategorileri
Stilin yalnızca belli nitelikleri uygulamasını istiyorsanız, diğer ayarlara dokunmayın. Stilin kontrol etmesini istediği-niz kategorilerin doğru durumda olduğundan emin olun. Her kategori için üç durumdan birini kullanabilirsiniz; açık, kapalı, yok sayılmış. Örneğin, drop Shadow kutusunu işaretleyerek gölge efekti uygulamasını nesne stiline dahil edebilirsiniz.drop Shadow kutusundaki seçili işaretini kaldırma, stilin bir parçası olarak gölge efektinin kapatıldığını belirtecektir - nesneye uygulanan gölge, geçersiz kılınmış olarak görün-tülenecektir. drop Shadow kutusunu yok say” olarak ayarlamak (Windows'ta küçük bir kutu ya da Mac OSta kısa çizgi/tire), gölge efektini stilin dışında bırakacaktır. Bu sayede stile uygulanan drop shadow, geçersiz kılınmış olarak görünme-yecektir.

hspace=0

Nesne stili kategorileri
A. Açık (Turned on) B. Yok Sayılmış (Ignored) C. Kapalı (Turned off)Not: Dolgu (Fill), Kontur (Stroke), Saydamlık (Transparency) gibi ayarların ayrı ayrı açık veya kapalı olabileceği kategorilerin sadece iki durumu vardır. Bunlar, ya açık (turned on) ya da yok sayılmış (ignored) olabilirler.Paragraf Stilleri kategorisi metin çerçevesi (text frame) oluş-turuyor olsanız bile default olarak kapalı konumdadır. Bu kategori sadece, nesnenin akıtılmamış metin çerçevesi olduğu durumda uygulanabilir.

hspace=0

Nesne stilleri uygulama
1 Öncelikle bir nesne, çerçeve ya da grup seçin.
2 Stili uygulamak için kontrol Paneli'nden ya da Object Styles panelinden bir nesne stili seçin. Object Styles panelinden Clear Overrides When Applying Styleı (Stili Uygularken Geçersiz Kıl) seçerseniz, bir nesne stilini tıklatma sırasında geçersiz kılma olayı varsayılan ola-rak kaldırır. Bu opsiyon seçilmemişse, stili uygularken geçer-siz kılmaları temizlemek için nesne stiline Alt’a (Option) basarak tıklatabilirsiniz.

hspace=0

Aslında nesne stilini uygulamak için önce nesneyi seçmeniz de gerekmiyor. Nesne stilini bir nesneye sürükleyerek de stili uygulayabilirsiniz. Bir nesne stili uyguladığınızda eğer bir grup seçiliyse, stil gruptaki her nesneye uygulanır. Bir stili uyguladıktan sonra nesneye diğer ayarları ihtiyacını-za göre istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Stilde tanımlanan ayarı geçersiz kılabilseniz bile, stille olan bağlantınızı kaybet-mezsiniz.

 

June 2008

 


Indesign