Photoshop Magazin
 


Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

01 August 2007 | Sayı: Aug 2007
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Dekan
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Başkanı

Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı


Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafk Tasarımı Programına ilk öğrenciler 2003-2004 yılında alınmaya başlamıştır. Bölüme her yıl özel yetenek sınavı ile 30 (26+4 burslu) öğrenci alınmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimine başlamadan önce İngilizce sınavından başarılı olamayanlar bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfına devam ederler. Fakülte ve bölüm ilk mezunlarını bu yıl 2006-2007 eğitim yılı sonunda verecektir.
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümünde Grafk Tasarımı Programı öğrencilerinin derslerinin yapıldığı 35 kişilik bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Gerekli grafk tasarım programları bu bilgisayarlara yüklüdür. Ayrıca tüm Fakülte öğrencilerine açık ve Grafik Tasarımı programının öğrencilerinin de kullanabilecekleri resim, heykel, seramik, gravür ve serigraf, takı atölyeleri ile yaratıcı drama, fotoğraf baskı ve fotoğraf çekim stüdyoları bulunmaktadır. Öğrencilerin kullanabileceği fotoğraf makineleri ve diital fotoğraf makinası ile diital video kamerası bulunmaktadır. Fakülte içindeki konferans salonunda ve kimi stüdyo ve derslikler de projeksiyon makinası, video, TV, müzik seti vardır. Öğrenci isterse Kanal B televizyon kanalının olanaklarından da yararlanabilir. Öğrenci işlerinin de sergilenebileceği özel olarak ışıklandırılmış bir sergi mekanı da bulunmaktadır.

hspace=0

Yeni kurulan bir Fakülte olarak eğitim programlarımızı farklılık ve gelecek üzerine kurguladık. Günümüzde disiplinler arası sınırların çözülmesi bir çok yaratıcı ifade biçimini bir araya getirmiş, kültürel yaratıcılık ve üretimde bütüncül yaklaşımlar düşünceye dayalı sanatsal algıyı güçlü kılan bir eğitimi öngörmüştür. Bu kapsamda fakültemizde öğrenciye kendisini ve yaratıcılığını keşfetmesini öngören ve bunu istediği sanatsal ifade biçime göre geliştirme olanağını sağlayan bir program uygulanır. Öğrencilerimiz bildikleri ile fark yaratan, öğrenmeyi öğreten, zamanı yönetebilen, üreten, kendine güvenen, güven veren, geleceği oluşturan kişiler olarak yetiştirilir. Problem çözme, profesyonel ilişki geliştirme, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı, bilgi donanımı ve çağdaş teknolojiler ile destekleyen bir eğitimi öngören fakültenin amacı güzel sanatlar ile uygulamalı sanatları da birleştirebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

hspace=0

hspace=0

Bu kapsamda Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü programı da grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleştirel düşünme stratejilerini basit ve gelişmiş bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakış açılarından da bakmalarını sağlar; öğrencilerin hayal gücü, duyarlılık ve araştırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de işbirliği içerisinde f kir geliştirmelerini destekler.
Dersler, ilk iki yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inşa edilirken üçüncü ve son yıl seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre yetişmeleri için esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Her derste proje geliştirmeye odaklanılır. Programın birinci yılı, öğrencinin yaratıcılığının açığa çıkmasını sağlayacak, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını güçlendirecek ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına neden olacak derslerden oluşan özgün ve farklı bir yapıdadır. Görsel Kültür, Algı ve Sanatsal Algı, Yaratıcı Drama, Estetik Değerlendirme, Yaratıcı İfade Biçimleri, Bilgisayar Programları, Sanat a Tarihsel ve Kültürel Ortamlar, Grafik Tasarıma Giriş gibi dersler ilk yılda verilir.

İkinci yıldan itibaren grafik tasarıma yönelik meslek dersleri ve bunları seçmeli derslerle destekleyen kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülür. Her dönem değişik konuların ele alındığı proje dersleri yanı sıra ışık ve fotoğraf, tipograf , görsel iletişim, graf k tasarım, graf k üretim teknikleri, di ital medya, multi-medya, portfolyo tasarımı, işaretlendirme sistemleri, ambalaj tasarımı, illüstrasyon, teknoloji ve sanat gibi meslek dersleri verilmektedir. Programda Modernizm ve Modernite, İmge ve Yorumları, Çağdaş Sanat Sorunları gibi kavramsal derslerde yer almakta ayrıca pazarlama teknikleri gibi başka seçimlik derslerde bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Biriminden de şeçmeli bir kültür veya sanat dersi almaları zorunludur. Tasarım ve Grup Çalışması dersinde ise öğrenciler ajans kurma mantığı içerisinde gruplar oluşturarak kendi üretecekleri yeni bir ürünün tüm graf k ve tanıtım işlerini planlamakta ve uygulamaktadırlar. İkinci ve üçüncü sınıf arın bahar döneminde yer alan tasarım stüdyo dersinde ise mesleğinde tanınmış kişilerle özel çalıştaylar yapmaktadırlar. Modüler bir ders olan bu çalışmalar kapsamında şimdiye değin British Council ile D and AD yarışması için çalıştay, Necdet Teymur, Hasip Pektaş, François Fabrizi, Erdem Suyolcu, Canan Suner, Sadık Karamustafa, Tevf k Fikret Uçar, Ahmet Sipahioğlu, Mark Siprut, Aykut Öz, Mehmet Can Özer ile de reklam, kamusal alan graf ği, logo, tipleme gibi konularda çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylar bir yandan öğrenciye konunun uzmanı kişilerle tanışma olanağı yaratırken aynı zamanda üniversite dışı iş yapan kişilerle de bir araya gelmelerine olanak sağlamakta ve içerisine girecekleri meslek dünyası hakkında bilgilendirmektedir.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Programdan mezun olabilmek için, Grafik Tasarımı Programında yer alan dersler ve stajlar ile Üniversitemizde uygulanmakta olan Mesleki İngilizce derslerinden başarılı olunması zorunludur. Stajların üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 40 iş günü olmak üzere matbaa, gazete, reklam ajansı, yayınevi, internet şirketleri, digital kitap yazılım ajansları vb. kuruluşlarda yapılması öngörülmektedir.

Derslerin yanı sıra öğrenciler sistematik olarak sergilere ve gezilere götürülmektedir. Fakülte'de düzenlenen konferanslar, profesyonel sergiler, animasyon, kısa ve konulu film gösterileri ile öğrencinin görsel dünyası zenginleştirilmeğe çalışılmaktadır. Sene de iki kez yayınlanan BKZ 12/2 isimli gazetemiz ile öğrenci ve öğretim elemanlarının etkinliklerine yer verilmektedir. Öğrencilerin graf k tasarım yarışmalarına katılımları desteklenmekte ve öğretim elemanları tarafından yönlendirilmektedir. Üç öğrencimiz her yıl Mimar Sinan Üniversitesinde düzenlenen Grafist etkinliğine katılmakta diğer öğrencilerimizde sunuma gitmektedirler. Bir öğrencimizin logo tasarımı yeni kurulan bir havayolu şirketi tarafından alınmıştır. Gazetemizi on-line okumak, öğrenci işlerine ve etkinlik duyurularımıza erişmek için: http://gsf.baskent. edu.tr/ sitemizi ziyaret edilebilir.
Erasmus/Sokrates programı ile uluslararası ilişkiler canlı tutulmaktadır. Her yıl iki öğrencimiz Porto (Portekiz) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik tasarımı programına bir dönem gitmektedir. Karşıdan da öğretim elemanı ve öğrenci gelmektedir. ELİA (European Leagues of Institutes of the Arts) a üye olan Fakültemiz aynı zamanda ABD'de Minnesota Üniversitesi Duluth Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortak öğrenci projeleri yürütmektedir ve proje sonuçları 2007 Bahar dönemi sonunda sanal ortamda yayınlanacaktır.

hspace=0

Öğrenciler her yıl yapılan Özel Yetenek Sınavı ile seçilmektedir. ÖSS’den 160 puan alan herkes bu sınava önkayıt yaptırabilir. Özel Yetenek sınavı yazılı ve dosya sunumu olarak iki bölümden oluşur. Yazılı sınav kendi içinde üç alt bölümü kapsar: Genel Kültür, Görsel Algılama ve Desen.Ortalaması yüksek ilk 75 kişi dosya sunumuna çağrılır ve aday yapıtlarını sözlü olarak jüri üyelerine sunar. Belirlenen özel yetenek sınav notuna ÖSS sınavının belirli bir yüzdesi eklenerek başarı sırası belirlenir. Genel Kültür çoktan seçmeli bir sınavdır. Adayın çevresindeki sanatsal etkinliklerle ilişkisini, sanat alanları ve sanat tarihi bilgi düzeyini ölçer.
Görsel Algılama: Çoktan seçmeli sorular olabileceği gibi, f çizim ve tasarım sorularını da içerir. Adayın biçimler arası ilişkileri tanıma ve onları üçboyutlu olarak düşünebilme düzeyini ölçer.
Desen: Adayın çizim, görsel hafıza ve soyut biçimlendirme yeteneklerine, kompozisyon becerisine bakar, soyut anlatımlar üzerinden desen yapması istenir. Dosya Sunumu: Adaydan görsel sanatlara ait alan veya alanlardan (çizim, fotoğraf, kolaj, model, tasarım vb.) daha önce hazırlamış oldukları çalışmaları gösteren bir dosya istenir. Aday yaptıklarını sözlü olarak jüri üyelerine anlatır. Öğrenciler bu sınava hazırlanmak için genel kültür konularına ve çevrelerindeki sanatsal etkinlikleri takip etmeli, görsel algılarını kuvvetlendirmeye çalışmaları ve kavram düşünmeyi ön plana çıkarmayı hedef emedirler.

Başkent Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü,
Graf k Tasarım Programı
Bağlıca Kampusu - Eskişehir Yolu Ankara
Tel. 0312-2341010 faks. 0312- 2341152
http://gsf.baskent.edu.tr/
[email protected]

 

August 2007

 


Atölye