Photoshop Magazin
 


Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

01 November 2006 | Sayı: Nov 2006
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Uygulamalı Renk Yönetimi KurslarıEğer baskısını yaptığınız renkler ile provadaki renkler birbirini tutmuyorsa Bastığınız renkleri monitörünüzde görmek istiyorsanız. Bu kursa katılmanız gerekiyor demektir.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğilimi Bölümü'nün GretagMacbeth firması ile yaptığı işbirliği anlaşması sonucu kurulan GretagMacbeth Renk ve Kalite Laboratuarının tüm imkanlarından faydalanılarak dokuz kişiyi aşmayan guruplar halinde düzenlenecek bu kurs. matbaa sektöründeki profesyonellerin ihtiyacına uygun olarak tasarlanmıştır.

Kursun sonunda yapılacak teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan kursiyerler Marmara Üniversitesi onaylı RENK YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICISI SERTİFİKASI almaya hak kazanacaklardır.

EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM

 1. RenkBilgisi
  1. Renk nedir?
  2. Renk yönetim sistemi nedir?
  3. Renk yönetim sistemi nasıl kurulur?
  4. Renk yönetim sisteminde kullanılan cihaz ve yazılımlar
 2. Baskı Standardizasyonu
  1. Standardizasyon ve dünya standartlarına uyum süreci
  2. Densitometre kullanımı
 3. Baskı öncesi cihazların kalibrasyonu ve optimizasyonu
  1. CtP cihazının kalibrasyonu (teorik)
  2. Monitör kalibrasyonu
  3. Tarayıcı optimizasyonu (profil oluşturma)
  4. Prova cihazının linerizasyonu
  5. Prova cihazının profilinin oluşturulması
 4. Test Baskılarından Profil Hazırlama
  1. Test skalası oluşturma
  2. Baskının Ölçülmesi ve değerlendirilmesi
  3. Profil oluştururken dikkat edilecek parametreler
 5. Simülasyon ve Profil Uvgulaması
  1. Profillerin sistem ve programlarda doğru yerlerine yerleştirilmesi
  2. Monitör ve dijital provanın simülasyonunun gerçekleştirilmesi.

UYGULAMA EĞİTİMİ

 1. Densitometre Kullanımı ve Baskı Standardizasyonu
  Standart bir baskının taşıması gereken Özellikler, ofset baskı standardının içeriği ve kullanılan cihazlar Baskı densitometresi ve baskı kontrol şeridi kullanımı, zemin densitesi, nokla. trapping ölçümü. densitometrenin kalibrasyonu.
 2. Tarayıcının Profilinin Hazırlanması
  IT8.7/2 test kartının taranması, taranan tiff belgeden ProfıleMaker da profil yaratılması, profilin tarama programındaki kullanımı.
 3. Monitör Kalibrasyonu ve Monitör Profilinin Hazırlanması
  MeasureTool üzerinden kalibrasyon. white point ve gammanın ayarlanması, spektrofotometrenin ekrana takılıp kontrastlık ve parlaklık ayarlarının ardındanda RGB kanal ayarlarının yapılması. Kalibrasyon sonrası ProfıleMaker da profil yapılması.
 4. Dijital Provanın Linerizasyonu ve Profilinin Hazırlanması
  Prova RlP lerinde linerizasyon yapılması,yapılan kağıt linerizasyonununa göre kağıt profilinin çıkartılması
 5. Baskı Profilinin Hazırlanması
  Yapılan test baskısının spektrofotometre kullanılarak okunması* ProfıleMaker kullanılarak profilin hazırlanması, profil hazırlanırken dikkat edilecekler: Rendering intend. toplam mürekkep miktar ayarı. UCR-CİCR ayarlan, siyah ayarı.
 6. Profillerin Kullanımı
  Photoshop ve Freehand gibi uygulama programlarında profillerin nasıl kullanılacağı renk evren değişimleri, prova ayarlan, profilin gömülmesi, iş akışı. Dijital prova sistemlerinden çıkış alınması.

Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verilecektir Renk teorisi, monitörlerin kalibrasyonu ve profillerinin hazırlanması, baskının profilinin hazırlanması ve dijital prova sistemleri ile provaların alınması bu kursun konularım oluşturmaktadır. Kursiyerlerin hepsi adı geçen işlemleri deneyimli akademisyenler gözetiminde bizzat uygulama fırsatına sahip olacaklardır.

Kursiyerler GretagMacbeth DI9C densilometresini, IC PIate kalıp densitometresini*, EyeOne, Spectrolino (scan) ve SpectroEye spektral fotometrelerini kullanma imkanı bulacaklardır. Kalibrasyonlar, skala okumaları ve profillerin oluşturulmasında ise kursiyerler ProfileMaker yazılımını kullanacaklardır. Kursiyerler hazırladıkları profillerin sonuçlarını EIZO CG220 monitöründen. ER ve ProofGate prova RIP lerini kullanarak Epson 4800 yazıcısından görebileceklerdir. Baskılar ile dijital provaların değerlendirilmesi ise ışık kabini kullanılarak D50 ışık kaynağı altında yapılacaktır.

Sektör çalışanlarının katılımım kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu iki gün Cumartesi ve Pazar olarak tasarlanan kursun birinci günü teori, ikinci günü ise uygulamaya ayrılmıştır.

İletişim ve bilgi için: Marmara Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi. Malbaa Eğitimi Bölümü.Göztepe Kampusu Kadı köy-İstanbul
Tel: 0216-336 20 28 Dahili:450 ve 453
www.tef.marmara.edu.tr/matbaa
[email protected]


Bölüm Hakkında: Asıl amacı meslek liselerinin matbaacılık bölümlerine öğretmen yetiştirmek olan Matbaa Eğitimi Bölümü, ilk mezunlarını verdiği 1980 yılından günümüze kadar 1500'e yakın mezun vermişir. Mezunlarımızın bir kısmı öğretmenliği tercih ederek eğitime hizmet verirken, bir kısmı da matbaa sektörümüzde önemli noktalarda görev yapmaktadır.
Ülkemizde 4 yıllık matbaa eğitimi veren ilk ve en eski kuruluş olan bölümümüzde, kadrolu akademik personel olarak 11 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi örgün ve ikinci eğitimde görev yapmaktadır. Bölümümüzde halen Baskı, Dizgi, Reprodüksiyon, Serigrafi, Cilt, Karton Ambalaj ve Grafik olmak üzere 7 Atölye ile bir Renk ve Kalite Laboratuvarı mevcuttur.
Öğrenciler ilk iki yıldaki eğitimlerinde matbaa teknolojisiyle ilgili tüm branşlarda genel teorik dersleri görür ve bunlara ilişkin uygulamaları yaparlar. Yine bu iki yıl içinde okutulan Matematik, Fizik, Kimya, Mekanik, Sensitometri, Fotografi ve Teknik Resim dersleriyle öğrencilerin fen bilgisi düzeyi yükseltilirken; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil derslerinde kültür düzeyleri arttırılır. Ayrıca ilk yılda verilen Yazı ve Tipografi ve Grafik Tasarım derslerinde öğrencilerin tasarım konusunda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.
Öğrenciler 3. eğitim-öğretim yılında kendi seçimlerine bağlı olarak Baskı, Reprodüksiyon ve Dizgi olmak üzere 3 paket programda ihtisaslaşaya yönelirler. Bunda amaçlanan öğrencinin bu üç daldan birinde daha fazla bilgilenmesini ve uygulama yapmasını sağlamaktır. Yine 3. ve 4. yıllarda okutulan Kartonaj, Ciltleme Teknikleri, Karton Ambalaj Üretim Teknikleri, Renk Bilgisi, Malzeme Bilgisi, Matbaa Üretim Organizasyonu, Matbaa Meslek Hesapları, Matbaa İşletmeciliği, Matbaada Kalite Kontrol dersleri ile öğrencilerin hemen her konuda bilgilenmeleri teorik ve uygulamalı olarak sürdürülür.
Tüm bunlara ek olarak ilk üç yıl içine yayılan Öğretmenlik Mesleğine Giriş Birey ve Öğrenme Süreçleri, Öğrenci ve Grup Süreçleri, Meslek Analizi ve Program Geliştirme, Atölye Meslek Derslerinde Öğretme Metotları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Meslek Testleri ve Mikro Öğretim derslerinde öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgileri alan öğenciler dördüncü yıl içinde Matbaa Meslek Liselerinde öğretmenlik stajını da yaparak öğretmenlik formasyonunu elde eder.
Eğitim yılları içinde olanaklar ölçüsünde düzenlenen sanayi gezileri ve mesleki seminerlerle öğrencilerin bilgi ve görgülerinin genişletilmesine gayret edilmektedir.
Endüstri Stajı
Stajın amacı öğrencilerin endüstri işletmelerinde uygulama becerilerini gelişirmeleri, teknolojik gelişmelerden yararlanmaları ve yönetim deneyimi kazanmalarıdır. Her öğrenci, öğretim yıllarında ve öğretim süresi içinde, kendi branşları ile ilgili müfredat programlarına uygun olarak, Bölüm Başkanlığınca uygun görülecek tesis, fabrika ve benzeri işyerlerinde; işletme, planlama, araştırma, proje, bakım, onarım, üretim, maliyet ve yönetim dallarında uygulama çalışması (staj) yapmak zorundadır.
Staj süresi 48 işgünü olup, 4. ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında (24 24) yirmidörder işgünlük çalışmalar halinde tamamlanır.
Bitirme Projesi
Bitirme Projesi, 7. ve 8. yarıyılları kapsayan bir çalışmadır. Çalışmanın amacı; öğrencilerin öğrenim dönemlerinde kazandıkları bilgi ve becerilerine bağlı olarak bir konu hakkında araştırma yapmalarını ve bunu kurallar çerçevesinde sunup savunabilmelerini sağlamaktır. Bu, teorik içerikli tez niteliğnde bir çalışma olabildiği gibi öğencinin isteğine bağlı olarak uygulamalı bir çalışma da olabilmektedir.
Öğretmenlik Uygulaması
Daha önce de değinildiği gibi fakültemizin esas amacı Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik Liselere öğretmen yetiştirmektir.
Programlarda da bahsedildiği gibi öğrencilere pedagojik formasyonu kazandıracak dersler bulunmaktadır. Öğretmenlik uygulaması bu formasyon derslerine bağlı olarak 4 yıl boyunca elde edilen bilgi ve becerileri öğrencilere aktarabilme pratiğidir. Örneğin, öğrencilerle bir atölye dersini yürütürken, pedagojik formasyon derslerinden her birinde görmüş olduğu psikolojik ve pedagojik ilkelere, bulgulara göre ders hazırlama, uygulama ve değerlendirme yapmanın pratiğini kazandırmak gibi amaçlar hedeflenmişir. Öğretmenlik Uygulaması, 4. yılda fakültemiz tarafından belirlenen ilgili Meslek Liselerinde yapılır. Öğrenciler haftada 1 gün olmak üzere, 14 haftalık uygulamaya katılmak zorundadır.

Öğr.Gör.Dr. Türkün Şahinbaşkan Hakkında: 1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul'da bitirdi. İstanbul Matbaa Meslek Lisesinden sonra 1987 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümüne girdi. 1991 yılında mezun olup aynı sene M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans Programını kazandı. 1991 ile 1993 arasında Çıraklık Eğitim ve Meslek Liselerinde öğretmenlik yaptı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümüne Araıtırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programını bitirip gene aynı yıl Doktora Programına girdi. 1998 yılında Öğretim Görevlisi oldu. 2002 yılında Doktora programını bitirdi. Mesleki ilgi alanı Baskı Hazırlık ve Renk Yönetimi üzerinedir. Hobileri Başta yamaç paraşütü olmak üzeri havacılık, bisiklet ve amatör telsizciliktir.

 

November 2006

 


Haberler