Photoshop Magazin
 


CTP Baskı Teknolojisi

01 November 2005 | Sayı: Nov 2005
 
1 2 3 4 5
 

CTP  Baskı Teknolojisi


Merhaba. Bu ay CTP kalıp sisteminni ele alıyoruz. Grafik tasarımlarımızı bitirdikten sonra, baskı için matbaaya ulaştırırız. Üretime geçecek olan işler, en hızlı ve en kayıpsız şekilde basıma geçmelidir. Bu hız ve kalite, teknoloji ile daha kolay sağlandığından, yeni sistemler geliştirerek zaman ve kalite artırıldı. Baskı öncesindeki son teknolojilerden birisi de, direk kalıp sistemidir.


hspace=0CtP ne­dir?

Com­pu­ter To Pla­te sis­te­mi bil­gi­sa­yar­dan ka­lı­ba poz­lan­dır­ma yön­te­mi­dir. Bu yön­tem­le da­ha ön­ce kul­la­nı­lan, bil­gi­sa­yar­dan film çı­kış, in­san gü­cü ile mon­taj, in­san gü­cü ile ve ka­lıp poz­la­ma ma­ki­ne­le­riy­le ka­lıp saf­ha­la­rı­nın kal­dı­rı­la­rak, bil­gi­sa­yar­dan film alır gi­bi ka­lıp al­mak­tır. Bu yön­tem­le es­ki sis­tem­de­ki mon­taj ve ka­lıp­çı­nın yap­tı­ğı iş­lem­ler bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ya­pı­la­cak­tır. Ctp’nin bir son­ra­ki aya­ğı di­rekt bas­kı ya da bas­kı ma­ki­ne­le­ri üze­rin­de­ki özel ka­lıp­la­ra, ora­dan da ka­ğı­da di­rekt bas­kı­dır. Her sek­tör­de ol­du­ğu gi­bi mat­ba­acı­lık sek­tö­rü de tüm iş­lem­le­ri bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da oto­ma­tik­leş­tir­me yo­lun­da­dır.

CtP den önce

>>İşler Cd ile Matbaaya gönderilir.
>>Matbaa işi kontrol edip, Film çıkışa yollar ve film çıkış alınır.
>>Sayfa sayfa alınan film çıkışlar montaj atölyesine gönderilerek, formadaki düzene göre montajlanır.
>>Siyah beyaz ozalit alınır.
>>Son düzeltmeler var ise, tekrar film alınıp montajlanarak düzeltme yapılır.
>> Okey verilir.
>>Baskıya geçilir.

CtP den sonra

>>işler Cd ile Matbaaya gönderilir.
>>Matbaa işi kontrol edip, montaj planına göre dijital montaj yapar.
>> Renkli ozalit alınır.
>> Son dakika düzeltmeleri yapılır.
>>İş montajlı olarak kalıba pozlandırılır.
>> Baskıya geçilir. (CtP sistemlerinde herşey dijital ortamda olduğundan, kullanılacak mürekkebin tüm ayarları otomatik olarak baskı makinasını gönderilir. Bu sisteme CIP3 ya da CIP4 denilir.)


hspace=0
-CIP3 ya da CIP4 olarak adlandırılan basılacak kalıptaki renk yoğunluk dataları, uyğun matbaa makinesindeki mürekkep ayar mandallarını otomatik olarak ayarlar.

Ctp’nin getirdikleri:

Ctp (Com­pu­ter To Pla­te) hız, ka­li­te, ar­şiv­le­me ko­lay­lı­ğı ve iş­gü­cü ta­sar­ru­fu sağ­lar. Di­ji­tal or­tam­da ge­len iş­le­rin tü­mü, di­ji­tal mon­taj prog­ram­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la mon­taj­la­na­rak bas­kı­da­ki for­ma pla­nı­na uyum sağ­la­nır. Ka­lıp ön­ce­si renk­li pro­va çık­tı­sı müş­te­ri­ye onay­la­tı­la­rak bas­kı ön­ce­si son tas­hih­ler yi­ne di­ji­tal or­tam­da ya­pı­lır.
n Tüm iş di­ji­tal or­tam­da ol­du­ğun­dan, mon­taj ayar­sız­lık­la­rı, ka­lıp kop­ya sı­ra­sın­da olu­şa­bi­le­cek le­ke­ler or­ta­dan kal­kar. Bas­kı kont­rol stript­le­ri, for­ma kat­la­ma yer­le­ri mon­taj ya­zı­lım­la­rı ile doğ­ru yer­le­re ko­nur, CTP ile ka­lıp oku­ma oto­ma­tik ola­rak ya­pı­la­ca­ğın­dan di­rekt bas­kı ma­ki­ne­si­ne bo­ya yo­ğun­lu­ğu için bil­gi trans­fe­ri ya­pı­la­rak (CIP3 ya da CIP4 PPF dos­ya­la­rı) kı­sa sü­re­de bas­kı ya­pıl­ma­sı sağ­la­na­bi­le­cek­tir. CIP3 (ya da CIP4) bil­gi­le­ri­nin mat­baa ma­ki­ne­si­ne uyum­lu ol­ma­sı ge­rek­li­dir. İs­ten­di­ğin­de elekt­ro­nik bo­ya ayar­lı tüm mat­baa ma­ki­ne­si mo­del­le­ri için üre­ti­ci fir­ma çö­züm üre­te­cek­tir.
n Bas­kı­dan ön­ce renk­li for­ma oza­li­ti müş­te­ri ta­ra­fın­dan okey­len­di­ği için ( ge­re­kir­se renk­li for­ma oza­li­ti, bas­kı ka­li­te­sin­de de alı­na­bi­le­cek­tir.) iş akı­şı hız ka­za­na­cak, renk ka­rış­ma­sı, ayar­sız­lık, ka­lıp re­tüş fi­re­le­ri ne­de­niy­le olu­şan tüm za­man kay­bı or­ta­dan kal­ka­cak­tır.

Direkt Kalıp sistemleri:
Çalışma prensiplerine göre,
Laser Kaynaklarına göre,
Kullandığı kalıp çeşitlerine göre bir çok çeşidi vardır.
CtP sistemlerinde asıl amaç, dijital bilgi olan tüm çalışmalarımızı, yine dijital olan sistemler ile baskı düzeyine sorunsuz ve kayıpsız bir şekilde ulaştırmaktır.
Günümüzde, bu sistemlerin yararları gören tüm matbaalar, hızlı bir şekilde yatırımlarını CtP sistemlerine yönlendirmeye başlamış durumdalar. Elinizde bulunan dergimiz photoshop magazin, CtP teknolojisi kullanılarak basıldı.

-Ctp Rip’ine ge­len iş­ler Rip’e yol­la­nır­ken di­ji­tal mon­taj ya­pı­la­bil­di­ği gi­bi, ge­liş­miş rip­ler­de bu­lu­nan mon­taj sis­tem­le­riy­le ka­lıp alı­nır. Ay­rı­ca ka­lıp için poz­la­ma iş­le­mi sı­ra­sın­da rip bas­kı mü­rek­kep ayar­la­rı için CIP3 ya da CIP4 bil­gi­le­ri­ni oluş­tu­rur. PPF dos­ya­la­rı net­wor­ka­¤ı ile ya da dis­ket va­sı­ta­sıy­la mat­baa ma­ki­na­sı­na ulaş­tırılır. PPF dosyaları çok fazla yer kaplayan bilgiler de¤ildir. Bu nedenle kolaylıkla taşınabilir.

-Ctp ile bas­kı ma­ki­ne­si­ne ge­len ka­lıp­lar, CIP bil­gi­le­riy­le bir­lik­te hem has­sas bir bas­kı yap­ma­yı, hem de az fi­re ile kı­sa bir za­man­da bas­kı­ya geç­me­yi sa¤­la­mak­tadır.


hspace=0
-
Violet teknolojisinde, kalıp drum denilen alana sabitlenir.
Merkezde bulunan laser kaynağı, yüksek süratli spinner motoru vasItasıyla kalıbı pozlar. Bu sistem daha önceleri film çıkışlarda kullanılmakta idi.
hspace=0

-
CtP modellerinin kullandıkları kalıplar ve Işık değerleri
hspace=0


-Asıl baskıdan önce, renkli büyük ebatlı çıkışlar ile ozalit çıkışı alınır.

 

 

November 2005

 


Baskı Öncesi