Photoshop Magazin
 


Adobe Acrobat 7.0 ve PDF

01 November 2005 | Sayı: Nov 2005
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Adobe Acrobat 7.0 ve PDF


1992 yılın­da Ado­be Systems® ta­ra­fın­dan tüm di­ji­tal plat­form­la­rın or­tak di­li ola­rak kul­la­nı­ma su­nu­lan PDF (Por­tab­le Do­cu­ment For­mat = Por­ta­tif Dö­kü­man For­ma­tı) günümüzde ge­liş­miş ül­ke­le­rin he­men he­men tü­mün­de yay­gın ola­rak kullanılmakta, ISO ve ben­ze­ri ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan da dün­ya stan­dar­dı ola­rak tes­cil edil­miş bulunmaktadır. Dün­ya­nın bir­çok ülkesindeki ya­yın ku­ru­lu­şları, ga­ze­te ve der­giler, ilan baş­vu­ru­la­rı­nı film ye­ri­ne PDF dö­kü­ma­nı ola­rak ka­bul et­mek­te, ser­vis bü­ro, film çı­kış atöl­ye­le­ri ve mat­baa­lar da ori­ji­nal prog­ram­larda hazırlanmış olan dokümanlar ye­ri­ne PDF dosyalarla çalışmayı tercih etmektedirler.Sektörümüzdeki tüm resmi-özel kurum, kuruluş, baskı atölyeleri ve yayıncılarla birlikte reklam ajansları ve grafikerlerin de ive­di­lik­le PDF kul­la­nı­mı­na ge­çe­rek, yıl­lar­dan be­ri ya­şa­nan prog­ram ver­si­yon fark­lı­lık­la­rı, kop­ya prog­ram so­run­la­rı, re­sim ve çi­zim ve­ri ek­sik­lik­le­ri, font/ya­zı ka­rak­te­ri uyuşmazlıkları v.b., prob­lem­ler­den kur­tul­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Ado­b In­De­sign, Ado­be Il­lus­tra­tor, Ado­be Pho­tos­hop, Qu­arkX­Press,Mac­ro­me­di­a Free­hand, Co­rel Draw, Mic­ro­soft Word, Ex­cel, Po­wer Po­int vb., prog­ram­lar­da ha­zır­la­nan dö­kü­man­lar PDF dos­ya ola­rak kay­de­dil­di­ği tak­dir­de, me­tin, font, ya­zı ka­rak­te­ri,vek­tö­rel çi­zim­ler, re­sim ve fo­toğ­raf­lar ile bir­lik­te say­fa­lar­da yer alan di­ğer tüm gra­fik un­sur­lar, hiç­bir de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­ma­dan ek­ran­da gö­rül­dü­ğü şe­kil­de say­fa­la­ra gö­mül­müş (em­bed) olur. PDF dö­kü­man­la­rı her tür­lü di­ji­tal plat­form­lar için ge­rek­li olan tüm bil­gi ve ve­ri­le­ri say­fa­la­rın­da tek par­ça ola­rak ba­rın­dır­dı­ğı için ve ay­rı­ca  font, re­sim, lo­go vs., yük­len­me­si­ne ge­rek kal­ma­dan her tür­lü di­ji­tal or­tamlar­da dö­kü­man­la­rın ha­ta­sız iş­lem gör­me­si­ni sağ­lar.


PDF'in Faydaları


>>PDF dos­ya­la­rı MacOS, Windows, Unix ve di­ğer tüm bil­gi­sa­yar plat­form ve sis­tem­le­rin­de hiç bo­zul­ma­dan si­zin kay­det­ti­ği­niz şe­kil­de oku­nur ve ek­ran­da ay­nı özel­lik­ler­de gö­rü­nür.
>> PDF dö­kü­man­la­rı­nın her tür­lü ya­zı­cı çı­kış­la­rı da ek­ran­da gö­rül­dü­ğü gi­bi­dir, bo­zul­ma ve­ya kay­ma mey­da­na gel­mez.
>>PDF dos­ya­sın­da kul­la­nı­lan re­sim­le­rin bü­yük­lü­ğü ne ka­dar olur­sa ol­sun, çı­kış için ge­rek­li olan bo­yut ve çö­zü­nür­lü­ğe gö­re kü­çül­tü­le­rek/sıkıştırılarak kay­de­dil­miş olur.

hspace=0hspace=0
hspace=0

>> PDF dö­kü­man­la­rı, ori­ji­nal dö­kü­man­lar­dan 5-10 kat da­ha kü­çük­tür. Bu se­bep­le dijital ortamlarda ta­şın­ma­sı, trans­fe­ri çok da­ha ko­lay ve hız­lı­dır.
>>PDF dos­ya­la­rı­nın bo­zul­ma ris­ki hiç yok­tur. Bu sa­ye­de ori­ji­na­lin­den çok da­ha az yer tu­tan PDF dö­kü­man­la­rı­nı­zı in­ter­net ile dünyanın her yerine gön­de­re­bi­lir­si­niz.
>> Ya­zı ka­rak­ter­le­ri kay­de­dil­di­ği an­dan iti­ba­ren hiç­bir de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­maz, harf ara­la­rı, sa­tır ara­la­rı, ker­ning, pa­rag­raf, stil, vs., for­mat­lar ay­nı bi­çim­de ka­lır ve bo­zul­ma mey­da­na gel­mez. Ay­rı­ca ya­zı­cı ve ek­ran fon­tu yük­le­me­ni­ze hiç ge­rek kal­maz.
>> PDF dos­ya­lar­da Türk­çe ka­rak­ter­le­rin ba­sı­mın­da­ki bü­tün prob­lem­ler tü­müy­le or­ta­dan kalk­mak­ta­dır.
>>Mac - PC font uyuş­maz­lı­ğı prob­le­mi PDF dö­kü­man­la­rın­da ya­şan­maz.
>> Say­fa içi­ne yer­leş­ti­ri­len tüm vek­tö­rel çi­zim­ler ve re­sim­ler ay­nı ko­or­di­nat­lar­da ka­lır ve hiç­bir za­man ye­ri de­ğiş­mez.
>>PDF dö­kü­man­la­rın­da baş­lık, me­tin, re­sim, çi­zim vs., hiç­bir ele­ma­nın si­lin­me ris­ki yok­tur. Say­fa­lar ori­ji­nal prog­ram­lar­da­ki gi­bi kay­de­dil­di­ği şe­kil­de ka­lır.
>>Ori­ji­nal prog­ram­la­rın ver­si­yon ve fonk­si­yon fark­lı­lık­la­rın­dan kay­nak­lan prob­lem­le­rin hiç­bi­ri­si PDF dö­kü­man­la­rın­da ya­şan­maz. Aynı dökumanı eski versiyonlara göre de kaydedebilirsiniz.
>>PDF dö­kü­man­la­rı her za­man ve her yer­de kul­la­nı­la­bi­lir ve her­ye­re gön­de­ri­le­bi­lir. Di­ji­tal üni­te­ler, ma­ki­ne­ler ve plat­form­la­rın tü­mü PDF stan­dart­la­rı­na gö­re ya­pı­lan­dı­rıl­mıştır.
>> PDF dos­ya­la­rı çok da­ha az yer kap­la­dı­ğı için, za­man­dan çok önem­li ta­sar­ruf sağ­lan­mış olur.
>>PDF dö­kü­man­la­rın ar­şiv­len­me­si çok da­ha ko­lay, çok da­ha hız­lı ve çok da­ha az mas­raf­lı­dır. Birçok resmi-özel kurum ve kuruluşlar arşivlerini PDF dosyalar halinde saklamaktadır.
>>Bil­has­sa CTP (Com­pu­ter to Pla­te) kul­la­nan mat­ba­alar­da dö­kü­man­la­rın say­fa mon­ta­jı di­ji­tal ola­rak gerçekleştirildiğinden, PDF kay­dı ya­pıl­ma­sı çok önem­li­dir.
>>PDF sa­ye­sin­de gü­nü­müz­de kul­la­nıl­mak­ta olan bir­bi­rin­den de­ği­şik prog­ram­lar­da ha­zır­la­nan dö­kü­man­la­rın ek­ran pro­va­sı (soft pro­of) ile onay alı­na­bil­me­si sağ­lan­mış­tır. Sa­de­ce bu avan­taj sa­ye­sin­de önem­li za­man ve para ta­sar­ru­fu el­de edi­lir.
>>PDF say­fa­la­rı ek­ran­da gö­rül­dü­ğü gi­bi ba­sı­la­ca­ğın­dan, re­sim, çi­zim, font vb., gra­fik ele­man­la­rın ek­sik ola­rak ba­sı­mı söz ko­nu­su de­ğil­dir.
hspace=0>>De­ği­şik prog­ram­lar­da ha­zır­la­nan dö­kü­man­lar ye­ri­ne PDF dos­ya­lar ile ça­lış­ma­ya baş­la­yan en­teg­re mat­ba­a ve ya­yı­nev­le­rin­de, iş­gü­cün­de­ki ka­yıp­lar da or­ta­dan kal­kar ve bu ku­rum­lar­da ka­li­fi­ye ele­man ge­rek­si­ni­mi aza­lır.
>> PDF dö­kü­man­la­rı ücretsiz dağıtılan Acrobat Reader kullanılarak her­kes ta­ra­fın­dan ko­lay­ca açı­la­bi­lir. Di­ğer pro­fes­yo­nel gra­fik prog­ram­la­rı gi­bi özel bir eği­tim ge­rek­tir­mez.

ACROBAT 7.0 PROFESSIONAL

Adobe Acrobat 7.0 Professional, yüksek kalitede Adobe PDF dökümanların yaratılması, kontrolü ve daha güvenilir olarak dağıtılması için üretilmiş en gelişmiş yazılımdır. Web siteleri, mühendislik çizimleri ve e-mail’ler de dahil olmak üzere tüm elektronik ve/veya kağıda basılmış dosyaların ücretsiz dağıtılan Adobe Reader 7.0 ile kolayca açılabilmesi, paylaşılabilmesi ve güvenle PDF dökümanlarda birleştirilmesi sağlanmıştır. Mükemmel PDF dosyaların yaratılması dışında ayrıca bu dökümanların tashih ve düzeltilmesi, yorum eklenebilmesi ve değişiklik yapılarak eksiksiz ve tam kontrollü, güvenle hazırlanabilmesi için de birçok fonksiyon eklenmiştir.

GRAFİK, BASIM ve YAYINCILIK

Acrobat 7.0 Professional yazılımı Grafik, Basım ve Yayıncılık sektöründe çalışan profesyoneller için baskı öncesi dökümanlardaki birçok hataların tespiti ve giderilmesi konularında mükemmel fonksiyonlara sahiptir. PDF olarak kaydedilmiş dökümanların güvenli şekilde paylaşımı, tashih ve düzeltmelerin elektronik ortamlarda süratle ve masrafsız gerçekleştirilmesi, farklı tür ve formattaki dosya ve uygulamaların tek bir dökümanda birleştirilmesi ve daha birçok fonksiyon Adobe Acrobat 7.0 yazılımını sektörün uluslararası standart iletişim formatı olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Say­fa mi­zan­paj, ta­sa­rım, çi­zim, fo­toğ­raf rö­tüş vb., prog­ram­lar­da ha­zır­lan­mış olan PDF dos­ya­la­rın ba­sım ön­ce­sin­de Ac­ro­bat 7.0’da açı­la­rak ge­rek­li kon­trol ve dü­zelt­me­le­rin ya­pı­la­bil­me­si için bir­çok fonk­si­yon bu­lun­mak­ta­dır:

hspace=0hspace=0

CMYK + Eks­tra Spot Renk
Film ve­ya CTP ka­lı­ba poz­la­ma ya­pıl­ma­dan ön­ce, dö­kü­man­la­rın CMYK renk ayı­rım­la­rı say­fa ke­sim, ble­ed, re­gis­ter işa­ret­le­ri ile renk ve tram kon­trol ku­tu­cuk­la­rı ek­ran­da gö­rün­tü­le­ne­bil­mek­te­dir. CMYK renk ayı­rım­la­rı ha­ri­cin­de dö­kü­man­da kul­la­nıl­mış olan bü­tün Pan­to­ne, eks­tra spot renk­le­rin de gö­rün­tü­len­me­si sağ­lan­mış­tır. Bu fonk­si­yon, bas­kı ön­ce­sin­de renk­le­rin doğ­ru ola­rak  ay­rış­tı­rıl­dı­ğı­nın kon­trol edil­me­si ba­kı­mın­dan bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­has­sa ori­ji­nal dö­kü­man­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ve­ya kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­re­ken Pan­to­ne, eks­tra spot renk­le­rin bas­kı üre­ti­mi ön­ce­si doğ­ru ola­rak ay­rış­tı­rıl­ma­sı­nın ne ka­dar önem­li ol­du­ğu her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­mek­te­dir.

Spot Renk > CMYK çev­ri­mi
Dö­kü­man­lar­da lis­te­de gö­rü­nen Pan­to­ne, eks­tra spot renk ve­ya renk­le­ri Ac­ro­bat 7.0’da ko­lay­ca CMYK’ya dö­nüş­tü­rü­le­bil­mek­te­dir.
Baskı Boya değerleri: CMYK ve Siyah boya baskı % limit değerleri, toplam baskı % limit değerleri, CMYK ve spot renk tonlarının ayrı ayrı % nokta büyüklük değerleri de otomatik olarak ölçülebilmektedir.
Çizgi Kalınlıkları: Bilhassa ‘Kıl Çizgi’ olarak tabir edilen ve üretimde kağıda basılamayan çok ince çizgilerin kalınlıkları otomatik olarak istenilen kalınlığa dönüştürülebilmektedir.
Katman Transferi: Diğer programlarda hazırlanmış olan resim ve çizimler mevcut katman ve saydamlık değerleriyle birlikte Acrobat dosyasına doğrudan aktarılabilmektedir. Ayrıca dökümanlardaki katmanlar üzerinde her türlü değişiklik, silme, örtme, birleştirme vb., işlemler uygulanabilmektedir. Bütün bu katmanlar istenildiği şekilde düzleştirilebilmekte, baskı çıkışı öncesi otomatik kontrolü yapılmaktadır.
Saydamlık: Farklı türde objelerin saydamlık değerleri üzerinde değişiklikler yapılabilmekte ve saydam katmanlar değerleri korunarak tek katmanda birleştirilmektedir.
Trap (Şişirme): Sektörün en büyük problemlerinden birisi olan şişirme (Trap) probleminin giderilmesi için şişirme değerleri değiştirilebilmektedir.
Overprint (Altını Oyma): Baskı üretiminde sıkça karşılaşılan ‘altını oymadan bas’ (overprint) probleminin giderilmesi için, Acrobat 7.0 ile sayfalardaki nesnelerin ‘overprint’ görüntüsü de ekranda sunulmaktadır.
Baskı Rehber Çizgileri: Baskı üretimi aşamalarında büyük önemi olan renk rehber işaretleri ile sayfa kesim çizgilerinin yerleştirilmesi ve taşma paylarının düzenlenmesi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca döküman sayfalarının baskı dışında kalan alt ve üst boşluklarına başlık yazıları da girilebilmektedir.

Say­fa Ek­le­me ve Sil­me
PDF dos­ya­la­rı için­de ek­sik say­fa ol­ma­sı du­ru­mun­da is­te­ni­len bö­lü­me son­ra­dan ek­le­me ya­pı­la­bi­lir, ve­ya is­ten­me­yen say­fa­lar ip­tal edi­le­rek dö­kü­man­dan si­li­ne­bi­lir. Ay­rı­ca say­fa­la­rın ke­sil­me­si ve­ya dön­dü­rül­me­si iş­lem­le­ri ile web ve­ya mul­ti­viz­yon su­num­la­rı için say­fa­la­ra ge­çiş ha­re­ket efekt­le­ri de ve­ri­le­bil­mek­te­dir.

hspace=0hspace=0
 

hspace=0hspace=0

Tas­hih Not­la­rı ve İşa­ret­le­me­ler
PDF dos­ya­lar bas­kı üre­ti­mi­ne ge­çil­me­den ön­ce tas­hih için e-ma­il ola­rak müş­te­ri­le­re gön­de­ril­mek­te­dir. Ac­ro­bat 7.0’da say­fa­lar üze­ri­ne is­te­nil­di­ği şe­kil ve bi­çim­de, is­te­nil­di­ği ka­dar tas­hih işa­ret­le­ri ve not­lar yer­leş­ti­ri­le­bil­mek­te­dir.Tas­hih ve işa­ret­le­me iş­lem­le­ri ge­rek not ola­rak, ge­rek ya­zı­lar üze­ri­ne çiz­gi­ler ko­nu­la­rak ge­rek­se işa­ret­ler ata­ya­rak dü­zelt­me not­la­rı ile bir­lik­te ila­ve edi­le­bil­mek­te, is­te­nil­di­ği za­man bu not ve işa­ret­le­me­ler üze­rin­de de­ği­şik­lik­ler de ya­pı­la­bil­mek­te­dir.

Tas­hih işa­ret­le­me­le­ri is­te­ni­len şe­kil, bi­çim ve­ya çiz­gi ola­rak kul­la­nı­cı ta­ra­fın­dan ser­best­çe ya­ra­tıl­mak­ta ve say­fa­la­rın is­te­ni­len ye­ri­ne not ile bir­lik­te yer­leş­ti­ril­mek­te­dir. Dö­kü­man­la­ra her çe­şit ya­zı, çi­zim, re­sim vs., dos­ya­lar da ila­ve edi­le­bil­mek­te­dir.

Callout: PDF dökümanlara her türlü elektronik tashih, düzeltme ve yorum ekleme araçlarına ayrıca ‘Callout’ fonksiyonu da eklenmiştir. Bu tashih ekleme aracı kullanılarak, PDF dosyadaki en küçük düzeltmeler için bile istenilen şekilde serbest  kutular açılabilmekte, kutuya bağlantılı olarak yerleştirilen işaret çizgi ve okları istenilen şekilde serbestçe değiştirilebilmektedir.

Sesli Tashih Notları
Ado­be Ac­ro­bat 7.0’a ila­ve edi­len di­ğer bir özel­lik ise WAV ile AIFF for­mat­lar­da ses­li tas­hih not­la­rı­nın say­fa­nın her­han­gi­ bir ye­ri­ne yer­leş­ti­ri­le­rek kul­la­nı­la­bil­me­si­dir. Bu fonk­si­yon se­çil­di­ğin­de, dö­kü­man açık­ken doğ­ru­dan ka­yıt ya­pa­rak tas­hih not­la­rı­nı­zı ken­di se­si­niz­le kay­de­dip kar­şı ta­ra­fa gön­de­re­bi­lir­si­niz.
Kontrol, Tashih ve Düzeltme Notları
PDF dö­kü­man­lar doğ­ru­dan müş­te­ri­le­rin e-ma­il ad­res­le­ri­ne gön­de­ri­le­bi­lir ve gö­rev­li ki­şi­le­rin yap­mış ol­duk­la­rı tas­hih­ler doğ­ru­dan dö­kü­man içi­ne in­ter­net­ten alı­na­bi­lir. Bu iş­lem tas­hih ko­nu­sun­da bü­yük bir hız ka­zan­dır­mak­ta­dır. Dö­kü­man için­de­ki tas­hih, not ve işa­ret­le­me­le­rin ta­ma­mı da lis­te ola­rak gö­rün­tü­le­ne­bil­mek­te­dir.

Öl­çüm­le­me ve Reh­ber Çiz­gi­ler
PDF dö­kü­man say­fa­la­rı­na di­ğer prog­ram­lar­da ol­du­ğu gi­bi reh­ber, kı­la­vuz ve hi­za­la­ma çiz­gi­le­ri yer­leş­ti­ri­le­bil­mek­te­dir. Öte yan­dan dö­kü­man için­de­ki ob­je­ler ara­sın­da­ki me­sa­fe, alan bü­yük­lü­ğü ve ob­je­le­rin açı­la­rı ile x-y ko­or­di­nat­la­rı çok ra­hat öl­çü­le­bil­mek­te­dir.

Ya­zı­la­rın Ses­li Okun­ması
PDF dö­kü­man­la­rı say­fa say­fa, sa­tır sa­tır, ke­li­me ke­li­me ses­li ola­rak oku­na­bil­mek­te­dir.

Ar­ka Fon Ek­le­me
Dö­kü­man­la­rın ar­ka fon­la­rı­na (say­fa ze­min­le­ri­ne) da­ha ön­ce­den PDF ola­rak kay­de­dil­miş re­sim, çi­zim, ya­zı ve­ya öz­gün ta­sa­rım­lar is­te­ni­len say­fa­la­ra ek­le­ne­bil­mek­te­dir. Say­fa ze­min­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len PDF gör­sel­le­rin açı­la­rı, yer­le­şim dü­ze­ni ve şef­faf­lık de­ğer­le­ri is­te­nil­di­ği gi­bi de­ğiş­ti­ri­le­bil­mek­te­dir.

Alt Baş­lık ve Üst Baş­lık Ek­le­me
Mic­ro­soft Of­fi­ce prog­ram­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi, say­fa­la­rın üst ve­ya alt bö­lüm­le­ri­ne baş­lık­lar ek­le­ne­bil­mek­te­dir. Baş­lık ek­le­me fonk­si­yon pen­ce­re­sin­de her tür­lü ya­zı dü­zen­le­me iş­lem­le­ri bu­lun­mak­ta­dır.

Dyna­mic Zo­om ve Lou­pe
Ac­ro­bat 7.0 PDF dö­kü­man say­fa­la­rın­da­ki tüm ob­je­le­rin, çi­zim ve re­sim­le­rin pik­sel bo­yut­la­rı­na ka­dar bü­yü­tü­le­rek gö­rün­tü­le­ne­bil­me­si­ne ola­nak ta­nı­mak­ta­dır. Say­fa­da se­çi­len alan ay­rı bir pen­ce­re­ye ta­şı­na­rak gö­rün­tü %6400 ora­nı­na ka­dar bü­yü­tü­le­bilr.

Pref­light - Dö­kü­man Kon­tro­lü
‘Preflight’ fonksiyonu kullanılarak, baskı için hazırlanmış PDF dökümanların her çeşit kontrolü çok hızlı bir şekilde otomatik olarak gerçekleşmektedir. Resimlerin çözünürlük, format ve renk düzeni bozuklukları, yazı karakteri (font) hataları, vektörel çizim ve resim eksiklikleri, döküman özellikleri ve sayfa bilgileri otomatik olarak saptanmakta, rapor halinde kullanıcıya sunulmakta ve hatalı, eksik veya yanlış olan uygulamalar düzeltilmesi için ikaz edilmektedir.

hspace=0 hspace=0

hspace=0hspace=0

PDF Dos­ya Ya­ratılması
Ac­ro­bat 7.0 Pro­fes­sio­nal bir­den faz­la PDF dos­ya­sı­nı bir­lik­te aça­rak tek bir dö­kü­man ha­li­ne ge­ti­re­bil­mek­te­dir. Bu fonk­si­yo­nun ha­ri­cin­de de­ği­şik for­mat­lar­da­ki re­sim­le­ri ve ta­ra­ma üni­te­le­rin­den (scan­ner) doğ­ru­dan fo­toğ­raf­la­rı ta­ra­ya­rak PDF dos­ya­sı­na dö­nüş­tü­re­bil­mek­te­dir. Oto­ma­tik PDF dos­ya ya­rat­ma iş­le­mi­ni doğ­ru­dan in­ter­net say­fa­la­rıy­la da ger­çek­leş­ti­re­bil­mek­te­dir.

JDF Entegrasyonu: Grafik, Basım ve Yayıncılık sektörünün üretim, bilgi transferi ve iş akışı otomasyonu ortak dili olarak geçtiğimiz yıl açıklanan elektronik JDF (Job Description Format) ile Acrobat 7.0 entegrasyonu sağlanmış bulunmaktadır.  JDF fonksiyonu kullanılarak, sektörün diğer birimlerindeki bölüm ve ünitelerle ortak bilgi paylaşımı üretim tüm aşamalarında kullanılmak üzere temin edilmiştir.

Microsoft Office dökümanları: Microsoft Office programlarında hazırlanan dökümanlar da tek bir tuşla PDF dosyaya dönüştürülerek Acrobat 7.0’da kullanılabilmektedir.

Ücretsiz Paylaşım: İlk kez ücretsiz olarak dağıtılan Acrobat Reader 7.0 yazılımı ile isteyen herkes PDF dosyalar üzerinde elektronik tashih, düzeltme ve yorum ekleme araçlarını kullanabilir ve bu eklemeleri size ulaştırabilir. Bilhassa baskı öncesi kontrol ve düzeltmeler için ekran provası olarak müşteri onayına sunulan PDF dosyaların ücretsiz Acrobat Reader 7.0 ile tashih notlarına açık olması, sektör için çok büyük önem taşımaktadır.

MÜHENDİSLİK ve TEKNİK ÇİZİMLER


Acrobat 7.0 Professional yazılımı bilhassa 3D üç boyutlu teknik çizimler hazırlayan tüm mühendislik, mimarlık, IT ve teknik profesyonellere inanılmaz olanaklar getirmektedir. Acrobat 7.0 ile devrim niteliği taşıyan özellikler bu sektörlerin de dökümanlarını PDF dosyalar kullanarak güvenle payalaşabilmelerini sağlamaktadır.

PDF Dosya Oluşturma: AutoCAD, Autodesk ve Microsoft Visio programlarında hazırlanan hassas ve ayrıntılı teknik çizimler üç boyutlu olarak ve tüm katmanlarıyla birlikte hiçbir hasar görmeden aynı şekilde   korunarak kolay ve hızlı biçimde PDF dosayaya dönüştürülebilmektedir. Teknik çizim yazılımlarındaki tüm bilgi ve ölçüler de katmanlarla birlikte transfer edilebilmektedir.
Birleştirme: AutoCAD programında tek tek hazırlanmış olan birden fazla teknik çizim, Acrobat 7.0 ile tek bir PDF dosyada birleştirilebilmektedir. Tüm çizim sayfaları istenilen sıraya göre dizilebilmekte, istenildiği kadar çizim ekelenebilmektedir.
Tashih, Düzeltme Notları: Çizimlerdeki tüm katmanlar korunarak oluşturulan PDF dosyalar üzerine ücretsiz dağıtılan Acrobat Reader 7.0 kullanarak elektronik tashih, düzeltme ve yorum ekleme fonksiyonu kullanabilir, döküman üzerindeki tüm notlar AutoCAD programına ayrı bir katman üzerinde aktarılabilir.
Bentley Sistemleri: Bentley Sistemlerinin MicroStation yazılımından da doğrudan PDF dosya oluşturulabilmektedir.
Ölçülendirme: Acrobat 7.0’daki geliştirilmiş ölçülendirme araçları kullanılarak, çizimlerdeki objelerin uzunlukları, mesafeler, alanlar, çap ve açılar kolayca ölçülebilir. Bu değerler malzeme gereksinimi, maliyet, fiyatlama vs., çalışmalar için Excel tablo hesaplama programına hatasız olarak  aktarılabilir.
Callout: Tashih, düzeltme ve yorum ekleme araçlarına eklenen ‘Callout’ aracı kullanılarak, çizimlerde görüntülenmesi zor en ince ayrıntılara da dikkat çekerek, serbest işaretleme yapılabilir.
Karşılaştırma: Çizimlerdeki ince ayrıntıların karşılaştırılabilmesi için, PDF dosyanın sayfaları birden fazla pencereye bölünebilmektedir. Bu yeni fonksiyonu kullanarak, büyük dökümanlardaki ayrıntılar da yanyana ekranda incelenebilmektedir.
Başlık Ekleme: PDF dökümanların orijinal yapısı bozulmaksızın, sayfa üst ve altına başlıklar eklenebilir.
Ücretsiz Paylaşım: Orijinal AutoCAD programına sahip olmayan herkes ücretsiz Acrobat Reader 7.0 kullanarak CAD çizimlerini tüm ayrıntılarıyla içeren PDF dosyaları açabilir, sayfa üzerine her türlü tashih, düzeltme ve yorum notları ekleyebilir.

hspace=0

hspace=0hspace=0

İŞ DÜNYASI ve KURUM İLETİŞİMİ

Acrobat 7.0 Professional yazılımı iş dünyası profesyonellerine ofis, firma ve kurumlar arasında elektronik dökümanların hızlı ve doğru paylaşımını son derece güven içinde sağlamaktadır. Eklenen yeni fonksiyon ve araçlar kullanılarak iletişim otomasyonu daha sağlıklı ve işlevsel konuma ulaşmıştır.

PDF Dosya Oluşturma: Tek bir tuş basılarak, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ve MicrosoftProject dökümanları PDF dosyaya dönüştürülebilmektedir. Aynı şekilde tek bir tuş kullanarak, Web sayfaları ve Microsoft Internet Explorer ile E-mail’lerden PDF oluşturulması  da sağlanmıştır.
OCR: Acrobat 7.0 resim halinde taranmış olan metin sayfalarını otomatik OCR (Optical Character Recognition) fonksiyonu kullanarak kısa bir sürede yazı karakterine (dizgiye) dönüştürebilmektedir.
Sesli Okuma: Acrobat 7.0 ile PDF dökümanlar bilgisayar tarafından kelime kelime, satır satır, sayfa sayfa elektronik okunabilmektedir. Bilhassa görme özürlüler için eklenmiş olan bu fonksiyonla birlikte, sayfalar ekranda satır satır otomatik kaymaktadır.
Sesli Not Ekleme: PDF döküman sayfalarına canlı ses kaydı yapılarak tashih, düzeltme ve yorum notları eklenebilmekte, PDF dosyaya yapışan ses kaydı, özel işareti tıklandığında canlı olarak dinlenebilmektedir.
Film, Müzik, Dosya Ekleme: Acrobat 7.0 ile hazırlanmış PDF döküman sayfalarına her türlü film ve müzik dosyaları yerleştirilebilmekte, farklı programların dosya veya dökümanları ataçlanarak eklenebilmektedir.
Döküman Birleştirme: Acrobat 7.0 yazılımında farklı formatlarda hazırlanmış (PDF, TIFF, EPS, JPEG, GIF, PICT, TEXT, Aİ, BMP, HTML, PCX, PNG, PostScript) dosya doğrudan eklenebilmektedir. Sayfa olarak eklenen tüm bu dosyaların sırası, sayfa ölçüleri, konumları vs., değiştirilebilmektedir.
Düzeltme Notları: Dünyanın her yerinde ücretsiz olarak dağıtılan Acrobat Reader 7.0 kullanan herkes PDF dosyalara tashih, düzeltme ve yorum notları ekleyebilir, sayfalarda işaretlemeler yapabilir. Onlarca, yüzlerce editör, düzeltmen, okuyucu veya müşteri tarafından eklenen bütün bu notlar tek bir PDF dosya içinde kolayca toplanabilmekte ve ayrıca rapor olarak ta görüntülenebilmektedir. Ayrıca bütün bu tashih, düzeltme ve yorum notları Word 2002 ve Word 2003 dosyalarına kolayca aktarılabilmektedir.
Güvenlik ve Koruma: Acrobat 7.0 ile hazırlanan tüm PDF dökümanlara istenilen şekilde 128-bit parola ve şifre atanarak koruma altına alınabilir, tashih, düzeltme, yorum ekleme, baskı, kopyalama, kaydetme vs., işlemler için ayrı ayrı kullanım izni verilebilir. Son derece güvenlikli olarak hazırlanan PDF dosyaların belli kullanım haklarına farklı kullanım süreleri de eklenebilmektedir.

Ado­be Ac­ro­bat 7.0 Pro­fes­sio­nal ver­si­yon­da da­ha bir­çok ye­ni özel­lik­ler ve fonk­si­yon­lar bu­lun­mak­ta­dır. Bu iş­lem­le­rin için­de dö­kü­man­lar­da ba­zı kü­çük de­ği­şik­lik­le­rin ya­pı­la­bil­me­si, prog­ram için­de­ki tüm dü­zelt­me ve fonk­si­yon­lar için ay­rı ay­rı gü­ven­lik ve yet­ki ata­ma gö­rev­le­ri, kat­man­la­rın dü­zen­len­me­si, web ta­sa­rım için kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz pra­tik şe­kil ve fonk­si­yon­lar, ay­rın­tı­lı ara-bul pen­ce­re­si, ke­li­me-im­la kon­tro­lü, renk yö­ne­ti­mi ile il­gi­li ge­liş­ti­ril­miş se­çe­nek­ler, dö­kü­man için­de­ki fo­toğ­raf­la­rın ay­rı dos­ya ola­rak kay­de­di­le­bil­me­si, İn­ter­net, Web Link, Ja­vaS­cript, Faks ve Mul­ti­med­ya ile il­gi­li iş­lev­ler, PDF dö­kü­man­la­rın kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı ve ana­li­zi, say­fa­la­rın ken­di­li­ğin­den oto­ma­tik kay­dı­rıl­ma­sı, çok de­ği­şik for­mat­lar­da dö­kü­man­la­rın PDF ka­yıt­la­rı ve PDF dos­ya­la­rın da ay­nı şe­kil­de de­ği­şik for­mat­la­ra dö­nüş­tü­rül­me­si, e-bo­ok (e-ki­tap) fonk­si­yo­nu, ‘Snaps­hot’ dö­kü­man için­den se­çi­len her­han­gi­bir ala­nın ‘clip­bo­ard’a kop­ya­lan­ma­sı, say­dam-şef­faf ob­je­le­rin ya­ra­tıl­ma­sı ve düz­leş­ti­ril­me­si, bas­kı aşa­ma­sın­da bü­yük ebad say­fa­la­rın paf­ta­lar ha­lin­de çı­kış alı­na­bil­me­si gi­bi da­ha bir­çok ye­ni­lik­ler Ac­ro­bat 7.0 Pro­fes­sio­nal ver­si­yo­nu­nun ne ka­dar güç­lü ve do­na­nım­lı ol­du­ğu­nun ka­nı­tı­dır.

Gelecek sayımızdan itibaren Adobe Acrobat 7.0'ın bütün bu mükemmel özellikleri ile PDF hakkında bilmeniz gereken tüm detayları da bu sütunlarda sizlere aktarmaya başlayacağımızı müjdeleriz...

hspace=0hspace=0

 

November 2005

 


Genel